Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 22 mars

Region Uppsala tar över psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen

I oktober 2020 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av sjukhusstyrelsen att genomföra en analys av förutsättningarna för en god psykiatrisk öppenvård i de norra länsdelarna. Den sortens öppenvård drivs sedan 2011 av privat utförare i de norra länsdelarna (omfattande kommunerna Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar) – medan den drivs i offentlig regi i de södra länsdelarna (omfattande kommunerna Håbo, Enköping, Knivsta och Uppsala).

I den gjorda analysen konstateras bland annat att småskaligheten i verksamheten ökar risken att förlora de fördelar som vård i landsbygd kan innebära, med exempelvis god personkännedom och korta beslutsvägar. Istället kan det uppstå strukturella problem med kompetensförsörjning, professionell isolering och svaga band till övrig specialistverksamhet.

Analysen konstaterar också att vårdcentrum i Tierp utvecklas löpande medan vårdcentrum i Östhammar står i begrepp att starta upp verksamheten. Detta kommer att ställa stora krav på ett nära samarbete med den öppna psykiatriska verksamheten i den norra länsdelen för att skapa ett högkvalitativt, tillgängligt och kostnadseffektivt mottagande av personer med psykisk ohälsa av olika grad och art.

Analysens samlade bedömning är att Region Uppsala rekommenderas att ta tillbaka driften av verksamheten i egen regi. Nu fattade alltså sjukhusstyrelsen detta beslut. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till sjukhusstyrelsens sammanträde i november 2021 återkomma med en plan för hur verksamheten ska organiseras i egen regi.

Upphandling av dialysmaskiner initieras

Efter beslut av sjukhusstyrelsen får nu sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att genomföra en upphandling av dialysmaskiner.

Ny dialysutrustning behövs för att säkerställa en patientsäker maskinpark för denna behandling, som är livsuppehållande. Dagens maskinpark är dels så pass gammal att den måste bytas ut, därtill ökar också antalet behandlingar per maskin och år, vilket ger ökande behov och kostnader för service och underhåll. 2018 genomfördes 7 246 dialysbehandlingar, 2019 genomfördes 7 536 dialysbehandlingar och 2020 genomfördes 8 177 dialysbehandlingar. Värdet av upphandlingen omfattas av sekretess.

Nytt system för operationsplanering ska införas

Sjukhusstyrelsen ställer sig nu bakom en genomförd förstudie, som rekommenderar att Region Uppsala avvecklar operationsplaneringssystemet Orbit. Istället får regiondirektören i uppdrag att starta planeringen för en övergång till operationsplaneringsmodulen Cosmic TM2.

Förslaget grundar sig bland annat på att färre IT-system leder till förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet (Cosmic används redan inom journalhantering). Enligt ärendets handlingar bedöms ett införande av Cosmic TM2 få positiva konsekvenser på arbetsmiljön. Det innebär dokumentation i färre system, och förväntningar på mindre stress och mindre tid som läggs på administration.

Arbete med lokalförsörjningsplaner inleds

Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset ska uppdatera den befintliga strategiska lokalförsörjningsplanen. Medan sjukhusdirektören för Lasarettet i Enköping ska ta fram en första strategisk lokalförsörjningsplan för Lasarettet i Enköping. Detta efter beslut av sjukhusstyrelsen. I båda fallen ska planerna vara klara att presenteras i oktober 2021.