Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 oktober

Flytt av bassjukvård utreds vidare

Region Uppsala ska fortsätta att utreda möjligheten att flytta ut viss bassjukvård från Akademiska sjukhuset till andra vårdgivare. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Syftet med att flytta viss vård är att vården ska kunna bedrivas mer effektivt och att förbättra tillgängligheten. Exempel på vårdgivare som skulle kunna ta över vård är Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa, andra regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige och privata vårdgivare.

Sjukhusstyrelsens beslut innebär att man går vidare och gör en fördjupad utredning av områdena ögonsjukdomar, öronsjukdomar och hudsjukdomar. Man ska också börja utreda möjligheten att flytta ut bassjukvård inom slutenvårdsområdena kirurgi och ortopedi.

En återrapport ska ges till sjukhusstyrelsen i februari 2022.

(S) och (V) lämnade särskilda yttranden.

Oförändrade prognoser för sjukhusen

 Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping väntas göra ett plusresultat på 10 miljoner kronor. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för september. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

Riktlinjer för mat och måltider på sjukhusen antagna

Sjukhusstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för mat och måltid på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Syftet med riktlinjerna är att sjukhusen ska bidra till hållbara matvanor genom att förenkla möjligheterna att göra näringsriktiga, hälsosamma och miljömedvetna måltidsval. Akademiska sjukhuset ska enligt riktlinjerna vara ett föredöme när det gäller mat och näring som främjar hälsa och bidrar till en hållbar utveckling.

Alla verksamheter omfattas av riktlinjerna, även till exempel fika som beställs till möten, caféer, kiosker och automater.

Initiativ om att utreda akutsjukvården avslogs

(S) föreslog i ett initiativ att en utredning ska göras om att göra akutsjukvården till ett eget verksamhetsområde inom Akademiska sjukhuset. Enligt förslaget skulle man också utreda möjligheten att skapa egna vårdplatser, till exempel kirurgisk, medicinsk och geriatrisk akutvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning.

Sjukhusstyrelsen avslog initiativet med hänvisning till att det är förvaltningscheferna som besitter den verksamhetsmässiga kompetensen och ansvarar för att organisera verksamheten.

(S), (V) och (SD) yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Detta avslogs.