Kommuner, län och regioner

I Sverige finns 290 kommuner och 21 regioner. Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Region Uppsala bildades 2017 efter en sammanslagning av Uppsala läns landsting och Regionförbundet Uppsala län.

Vad ansvarar Region Uppsala för?

Region Uppsala ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, regional tillväxt och planering av infrastruktur (kollektivtrafiken).

Region Uppsala driver bland annat två sjuk­hus (Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping) och 26 av länets vårdcentraler. Dessutom ansvarar Region Uppsala för Folktandvården, med 21 kliniker runt om i länet. Kollektivtrafiken UL (bussar och tåg i länet), Regionbiblioteket, Wiks slott och folk­högskolor är andra exempel. Region Uppsala ger stöd till kultur i länet (konst­närer, muséer, konserter, dans och teatrar med mera), näringslivet (hjälper företag igång och att utvecklas) och inte minst den regionala utvecklingen (så att länet kan växa och skapa en bra tillvaro för ännu fler invånare).

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ och består av 101 ledamöter. Regionfullmäktige kan liknas vid en ”riksdag på länsnivå”.

Varje år har man fem möten och på dessa är allmänheten välkommen att vara med och lyssna. Genom att aktivt framföra dina åsik­ter och ställa frågor kan du påverka utveck­lingen i Uppsala län. Dina synpunkter är vik­tiga för politikerna att lyssna till när fattar beslut. De kan hjälpa politikerna att ta bättre beslut. Regionfullmäktige sänds via webb-tv som du hittar längre ner på sidan.

Vad ansvarar kommunerna för?

Varje kommun ansvarar för en rad viktiga frågor som berör din vardag, såsom:

 • Barnomsorg och förskoleverksamhet
 • Grund- och gymnasieskolan
 • Socialtjänsten
 • Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
 • Vattenförsörjning och avlopp
 • Renhållning och avfallshantering
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Räddningstjänst och säkerhet
 • Val- och demokratifrågor
 • Kultur och bibliotek
 • Bostäder
 • Flyktingmottagande
 • Arbetsmarknad

Kommunfullmäktige

Kommunen styrs av politiker som valts av kommunens invånare. Kom­mun­fullmäktige är kommunens högst beslut­ande organ. Kommunfullmäktige represen­te­rar folket och tar beslut i kommunens vik­tigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen.

Relaterad information på externa webbplatser

Här kan du läsa mer om hur kommunerna i Uppsala län styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut som fattats av kommunen.