Invånarpanel - sammanställning av resultat från mätning i april 2022

Sammanställningen av resultaten från mätning i april 2022 visar att de allra flesta tycker det är viktigt att kunna kommunicera med och att få digital service från Region Uppsala. Nöjdheten med tjänsteutbud och tjänsternas innehåll och kvalitet är fortsatt låg. Region Uppsala lever inte upp till förväntningarna.

Åtgärder - vad händer nu?

Aktiva åtgärder är nödvändiga för att förbättra invånarnas nöjdhet med tjänster, dess innehåll och kvalitet.

Informationsinsatser pågår kontinuerligt för grupper som traditionellt har lägre digital kompetens. Bland annat genom föreläsningar för olika pensionärsorganisationer och deltagande i mässor och event.

Vi frågade följande frågor

 • Tycker du att du har möjlighet att påverka den digitala utvecklingen i Region Uppsala?​
 • Hur nöjd är du generellt med utbudet av digitala tjänster i Region Uppsala?
 • Hur nöjd är du med innehållet och kvaliteten på digitala tjänster i Region Uppsala?​
 • Hur viktigt är det för dig att kunna kommunicera med och få digital service från Region Uppsala?​
 • Vad är din inställning till vård och omsorg, konsultation och behandling via digitala lösningar, exempelvis videobesök eller terapi via webben?​
 • I vilken utsträckning lever Region Uppsala upp till dina förväntningar på digital service?​
 • Har covid 19-pandemin påverkar din användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster?
 • Vad är din inställning till användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster?
 • Vad tycker du är en rimlig svarstid när du kontaktar en vårdmottagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster?
 • Vad är din inställning till digitala vårdbesök?
 • Har du någon gång tagit del av din journal via nätet?
 • Hur fick du veta att möjligheten att läsa journalen finns?
 • Känner du till att journaler från Folktandvården visas i journalen via nätet?
 • Känner du till att journaler från 1177 Vårdguiden på telefon visas i journalen via nätet?
 • Vad tycker du om möjligheten att kunna ankomstregistrera ditt besök i vården via en app?
 • Vad tycker du om möjligheten att kunna betala för besök i vården via en app?
 • Hur viktigt är det för dig att kunna ta del av samtycken till vården, samt att kunna ändra givna samtycken?

Invånarpanelen svarade så här

Frågorna besvarades av 99 personer.

18 procent uppger att de har möjlighet att påverka den digitala utvecklingen i Region Uppsala. Främst genom deltagande i invånarpanel. Motsvarande siffra för 2021 var nio procent.

Invånarpanelen svarar att det är viktigt att kunna kommunicera och få digital service från Region Uppsala. Däremot är nöjdheten med tjänsteutbud och tjänsternas innehåll och kvalitet inte lika hög. Värdena har dessutom minskat sen förra året.

Tabell 

Fråga

Medelvärde 2021
(1-10)

Medelvärde 2022
(1-10)

Hur viktigt är det för dig att kunna kommunicera med och få digital service från Region Uppsala?​

8,8

9

Hur nöjd är du generellt med utbudet av digitala tjänster i Region Uppsala?

6,6

6

Hur nöjd är du med innehållet och kvaliteten på digitala tjänster i Region Uppsala?

6,6

6

I vilken utsträckning lever Region Uppsala upp till dina förväntningar på digital service?

5,9

5

Vad är din inställning till vård och omsorg, konsultation och behandling via digitala lösningar, exempelvis videobesök eller terapi via webben?​

7,3

7

Användning av 1177 e-tjänster

Pandemin har medfört att 39 procent har ökat sin användning av 1177 e-tjänster. 55 procent uppger en oförändrad användning.

En stor majoritet fördrar digital kontakt när det möjligt. Endast 11 procent föredrar personlig kontakt via telefon.

Bild 1 - liggande stapeldiagram

Bild 1 användning av 1177 e-tjänster.png

I Region Uppsala rekommenderas mottagningar att besvara ärenden via 1177 inom en vardag, vilket motsvarar invånarpanelens förväntningar.

Bild 2 - liggande stapeldiagram

Bild 2 användning av 1177 e-tjänster.png

För besök föredrar de flesta fysiskt besök före videobesök.

Bild 3 - liggande stapeldiagram

Bild 3 användning av 1177 e-tjänster.png

Journalen via nätet

I andra mätningar har vårdpersonalens benägenhet att informera om journalen via nätet varit låg. Här framkommer också att endast 12 procent fått information om möjligheten att ta del av sin journal från vårdpersonalen.

35 procent känner till Folktandvårdens journaler visas i journalen via nätet och 32 procent känner till att 1177 Vårdguiden på telefon (sjukvårdsrådgivningens) journaler visas.

Tjänster via app

86 procent tycker det är bra eller mycket bra att kunna ankomstregistrera sitt besök via en app och 86 procent tycker det är bra eller mycket bra att kunna betala för sitt besök via en app. 10 procent tycker att båda dessa tjänster är helt ointressanta.

Samtyckestjänst

82 procent tycker det är viktigt eller mycket viktigt att kunna ta del av och ändra givna samtycken till vården.

Åtgärder

Aktiva insatser krävs för att förbättra nöjdheten. Åtgärder behövs också för att inställningen till vård och omsorg via digitala kanaler ska öka. En handlingsplan tas fram för att åtgärda dessa brister.

Informationsinsatser för journalen via nätet är planerade för vårdpersonal.

En app för ankomstregistrering och betalning för vårdbesök planeras att införas i höst.

Region Uppsala kommer att ställa sig bakom intresseanmälan för utveckling av en nationell tjänst för samtyckeshantering.

Kontakt

Christina Hermans

Projektledare/objektspecialist invånartjänster