Chef för Reko

Stöd till dig som chef som leder funktion för koordinering.

Till dig som är chef för Reko

På denna sida vill vi ge dig, som leder funktion för koordinering, stöd i ditt viktiga arbete. Utöver informationen här så är du välkommen att höra av dig till oss för mer information.

Chefen ansvarar för att arbetsplatsen arbetar efter nationella och lokala principer för sjukskrivning. Du ansvarar också för att ni erbjuder koordinering för sjukskrivna patienter, som har behov av denna insats, för återgång i arbetslivet. Vilket innebär att identifiera patienter i behov av stöd, genomföra kartläggning, se till att rehabiliteringsplan upprättas med fokus på arbetsåtergång, ge stöd till patienten, samordna internt och samverka externt.

Rehabiliteringskoordinator (reko), chef och läkare är viktiga för att kvalitetssäkra det försäkringsmedicinska arbetet på arbetsplatsen.

Chefen är den som skapar förutsättningar och ger reko ett tydligt mandat att utföra sitt uppdrag. Tillsammans med reko skrivs ett kvalitetssäkringsuppdrag, se flik (information och arbetsmaterial för Reko) detta diarieförs och förvaras på respektive arbetsplats. Chefen ska återkoppla till Regionkontoret vid förändring av utsedd reko och uppdragets omfattning.

Tidigare erfarenheter av rehabiliteringskoordinators funktionen visar att framgångsfaktorer är; tydligt stöd från chef, tydliga rutiner på arbetsplatsen, samarbete med läkarna, fungerande team, tid för uppdraget, urval av patienter, externa kontakter och processtöd (ReKoord-projektet, Västerbottens läns landsting, 2013).

SKRs webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer är kapitel 5 speciellt intressant för dig som chef. Det finns också en webbrapport "Att leda det försäkringsmedicinska arbetet - stöd till verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal."

Behöver ni på er arbetsplats öka er kompetens inom försäkringsmedicin. Ta kontakt och beskriv ert behov, så ordnar vi lämpligt stöd för just er arbetsplats. Ett exempel på detta är att sakkunnig läkare besöker läkargrupper på respektive arbetsplats.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala