Samverkan inom försäkringsmedicin

Samverkan och samarbete är viktigt i hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete.

Försäkringsmedicinskt samverkansforum i Uppsala län

Region Uppsala samverkar på övergripande nivå med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i forumet Försäkringsmedicinskt samverkansforum i Uppsala län.

Forumet ska skapa förutsättningar för bättre samverkan på alla nivåer där parterna möts i Uppsala län. Samverkansfrågor hanteras i första hand lokalt på den nivå där de uppstår. Om det inte går eskaleras frågan enligt den egna organisationens eskaleringsordning till forumet. Forumet sammanträder fyra tillfällen per år.  

Forumet har i uppdrag att:  

  • verka för förståelse kring varandras uppdrag och roller 
  • identifiera kunskapsbehov och verka för ökad kompetens 
  • vid behov initiera gemensamma insatser 
  • hantera eskalerade avvikelser av försäkringsmedicinsk karaktär 
  • verka för att överenskomna kontaktvägar in, och för återkoppling, används och fungerar
  • verka för att utveckla kopplingen till hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningsstruktur lokalt i Uppsala län 

Lokal samverkan arbetslivsinriktad rehabilitering

Lokala utvecklingsgrupper, Lokus, finns i länets åtta kommuner. Här möts Region Uppsala, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen kring insatser för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering som finansieras av Samordningsförbundet.

Läs mer om lokal samverkan på Samordningsförbundet, länk till sidan.

Ledamöter i Försäkringsmedicinskt samverkansforum

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen