Samverkan inom försäkringsmedicin

Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sker genom den Försäkringsmedicinska kommittén och på chefsnivå i form av ett Strategiskt forum med tillhörande beredningsgrupp. Det finns en lokal utvecklingsgrupp (lokusgrupp) i samtliga åtta kommuner i Uppsala län där hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen deltar.

Försäkringskassan kan kalla till Skype-möten med autentisering från 15 september 2021.  Länk till hur det fungerar med säkrare digitala möten.

Lokusgrupperna syftar till att skapa hållbarhet i samverkan kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa utgör styrande forum för de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Den försäkringsmedicinska kommittén ska vara ett forum för kompetensutvecklingsfrågor hos Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uppsala län och verka för utveckling av förbättrad samverkan på strukturell nivå så att kommittén ger aktörerna förutsättningar att arbeta enligt en kvalitetssäker och rättssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess.

Arbetslivsinriktad rehabilitering är inte hälso- och sjukvårdens uppdrag, däremot ska vårdgivaren samverka med arbetsgivaren/Arbetsförmedlingen för att främja patientens arbetsförmåga.

Kommittén ska:

  • Bevaka kunskapsområdet försäkringsmedicin och utifrån gällande regelverk skapa förutsättningar för det försäkringsmedicinska arbetet så att respektive myndighet ger individen det stöd som hen behöver i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. 
  • Underlätta samverkan mellan parterna samt arbeta för ett gemensamt förhållningssätt. 
  • Tillse att riktlinjer och rutiner, utvecklas, uppdateras, förankras och kommuniceras så att linjeorganisationerna kan följa dessa. 
  • Identifiera kunskapsbehov hos berörda aktörer och verka för ökad kompetens. 
  • Underlätta kommunikationen med arbetsgivare rörande rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. 
  • Vara ett forum för att identifiera och hantera avvikelser av försäkringsmedicinskt generell karaktär. 
  • Verka för enkla kontaktvägar mellan parterna.
  • Ta fram en handlingsplan som revideras vart annat år.

Ledamöter Försäkringsmedicinsk kommitté

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen