Dosekvivalenstabeller

Ekvipotenta doser av olika läkemedelsklasser. Stöd vid byte mellan läkemedelssubstanser.

ACE-hämmare

ACE-hämmare dosekvivalenstabell

Angiotensinblockerare

Angiotensinblockerare dosekvivalenstabell

Betablockerare

Betablockerare dosekvivalenstabell

Opioider

Opioider dosekvivalenstabell

NSAID, paracetamol, ASA

Tabell över ekvianalgetiskt dosförhållande

Kontakt

Hitta på sidan