Opioider dosekvivalens

Dosekvivalenstabeller för starka opioider samt dosjustering vid nedsatt lever- och njurfunktion.

Uppdaterad november 2018.

opioid enkel.png

* Metadons potens ökar med ökande dos.
† För tapentadol rekommenderas inte doser >450 mg/dygn (ej studerat).
‡ För transdermalt buprenorfin rekommenderas inte doser >40 µg/h.


Dosjustering vid nedsatt njur- eller leverfunktion

Uppskattning av nödvändig dosjustering vid olika grad av njur- eller leverfunktionsnedsättning.

  GFR <60 ml/min GFR <10 ml/min Child-Pugh B/C†
Morfin Kraftig ackumulering Elimineras nästan inte 25% av normal dos
Hydromorfon

Måttlig ackumulering 50% av normaldos

Kraftig ackumulering <25% av normal dos
Oxikodon Ringa ackumulering Minska dos med 1/3 Kraftig ackumulering 25% av normal dos
Metadon Oklart Oklart Oklart
Ketobemidon Måttlig ackumulering Ge 1/3 av normaldos  Kraftig ackumulering Oklart
Tapentadol Ok Oklart Halverad dos Undvik vid Child-Pugh C
Fentanyl Sannolikt ok Oklart Oklart
Buprenorfin Ok Ok Oklart

† Beräkna Child-Pugh med hjälp av kalkylator.

Leverencefalopati Grad 1: Försämrat omdöme, ändrad personlighet. Grad 2: Slöhet, förvirring. Grad 3: Väckbar medvetandesänkning, total förvirring, kan bara utföra enkla uppmaningar. Grad 4: Koma, cornealreflex saknas, positiv Babinski, patienten är helt slapp.

Kontakt

Klinisk farmakologi

Akademiska sjukhuset
Kontaktuppgifter

Kontakt för referenser: