Opioider dosekvivalens

Dosekvivalenstabeller för starka opioider samt dosjustering vid nedsatt lever- och njurfunktion.

Denna tabell över ekvianalgetiska doser är approximativ och ska endast användas som vägledning. Patienter kan vid behandling med en opioid utveckla tolerans för den analgetiska effekten liksom för biverkningar, men uppvisa större känslighet för en annan opioid. Dessutom kan variation i biotillgänglighet föreligga. Försiktighet ska därför iakttas vid byte från en opioid till en annan och det är viktigt att notera att angivna doser inte är rekommenderade startdoser. Vid byte kan man förslagsvis inleda behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50% av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen, för att sedan trappa upp dosen under kontrollerade former. Hänsyn kan också behöva tas till lever- och njurfunktion samt till eventuella läkemedelsinteraktioner. Se tabellen som bild. 

Per oralt (mg/dygn) Transdermalt (µg/h) Sublingualt (mg/dygn)
Morfin Hydro-morfon Oxi-kodon Meta-don* Keto-bemidon Tapen-tadol† Fenta-nyl Bupre-norfin Buprenorfin
10 1,3 5 Oklart 5-10 N/A N/A 5 0,2
20 2,6 10 Oklart 15 50 N/A 10 0,4
30 4 15 7,5 20 100 12 15 0,6
40 5 20 10 30 100 12 20 0,8
60 8 30 15 45 200 25 30 1,2
90 12 45 15 70 250 50 65‡ 1,8
150 20 75 15 110 450 75   3
210 28 105 26 155   100   4,2
270 36 135 34 200   125   5,4
330 44 165 34 250   150   6,6
390 52 195 34 290   175   7,8
450 60 225 34 335   200   9
510 68 255 43 380   225   10,2
570 76 285 48 425   250   11,4
630 84 315 53 470   275   12,6
690 92 345 58 515   300   13,8
750 100 375 63 560   300   15

Tabellen kan scrollas i sidled. Uppdaterad oktober 2020.

* Metadons potens ökar med ökande dos.
† För tapentadol rekommenderas inte doser >450 mg/dygn (ej studerat).
‡ För transdermalt buprenorfin rekommenderas inte doser >40 µg/h.

Dosjustering vid nedsatt njur- eller leverfunktion

Uppskattning av nödvändig dosjustering vid olika grad av njur- eller leverfunktionsnedsättning.

  GFR <60 ml/min GFR <10 ml/min Child-Pugh B/C†
Morfin Kraftig ackumulering Elimineras nästan inte 25% av normal dos
Hydromorfon

Måttlig ackumulering 50% av normaldos

Kraftig ackumulering <25% av normal dos
Oxikodon Ringa ackumulering Minska dos med 1/3 Kraftig ackumulering 25% av normal dos
Metadon Oklart Oklart Oklart
Ketobemidon Måttlig ackumulering Ge 1/3 av normaldos  Kraftig ackumulering Oklart
Tapentadol Ok Oklart Halverad dos Undvik vid Child-Pugh C
Fentanyl Sannolikt ok Oklart Oklart
Buprenorfin Ok Ok Oklart

† Beräkna Child-Pugh med hjälp av kalkylator.

Leverencefalopati Grad 1: Försämrat omdöme, ändrad personlighet. Grad 2: Slöhet, förvirring. Grad 3: Väckbar medvetandesänkning, total förvirring, kan bara utföra enkla uppmaningar. Grad 4: Koma, cornealreflex saknas, positiv Babinski, patienten är helt slapp.

Kontakt

Pär Hallberg

Överläkare, Sektionschef