Genetisk variation i metabolism och transport av läkemedel

Variation i läkemedelsomsättningen kan bland annat ha sin förklaring i genetiska skillnader mellan individer. Här får du en sammanfattning av de i dagsläget bäst karaktäriserade och kliniskt mest relevanta genetiska variationerna.

Indikationer för genetisk analys

Genetisk analys av läkemedelsmetaboliserande enzym och transportprotein kan övervägas vid

  • Terapisvikt.
  • Biverkningar.
  • Avvikande förhållande mellan dos och plasmakoncentration.
  • Avvikande förhållande mellan plasmakoncentration av modersubstans och metabolit.

Farmakogenetisk analys är inte indicerad vid behandling med läkemedel som inte, eller i liten grad, metaboliseras via CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6. Detta gäller exempelvis antipsykotika som amisulprid, klozapin, olanzapin, quetiapin, och ziprasidon och antiepileptika som karbamazepin och lamotrigin. I Sverige utförs idag ingen genotypning av CYP1A2 och CYP3A4 som rutinanalys då metabolismen via dessa gener i större utsträckning påverkas av externa faktorer än av genetiska varianter.

Enzym och transportprotein som påverkar läkemedel

CYP-tabeller

Kontakt

Läkemedelsrelaterade genotypningar vid Akademiska laboratoriet

akademiska.se

Klinisk farmakologi

Det finns alltid en klinisk farmakolog i tjänst för konsultation under kontorstid. Telefon: 018-611 42 13.

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)