Genetisk variation i metabolism och transport av läkemedel

Variation i läkemedelsomsättningen kan bland annat ha sin förklaring i genetiska skillnader mellan individer. Här får du en sammanfattning av de i dagsläget bäst karaktäriserade och kliniskt mest relevanta genetiska variationerna.

Indikationer för genetisk analys

Genetisk analys av läkemedelsmetaboliserande enzym och transportprotein kan övervägas vid

  • Terapisvikt.
  • Biverkningar.
  • Avvikande förhållande mellan dos och plasmakoncentration.
  • Avvikande förhållande mellan plasmakoncentration av modersubstans och metabolit.

Farmakogenetisk analys är inte indicerad vid behandling med läkemedel som inte, eller i liten grad, metaboliseras via CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6. Detta gäller exempelvis antipsykotika som amisulprid, klozapin, olanzapin, quetiapin, och ziprasidon och antiepileptika som karbamazepin och lamotrigin.

Enzym och transportprotein som påverkar läkemedel

CYP-tabeller

Kontakt

Läkemedelsrelaterade genotypningar vid Akademiska laboratoriet

akademiska.se

Klinisk farmakologi

Det finns alltid en klinisk farmakolog i tjänst för konsultation under kontorstid. Telefon: 018-611 42 13.

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)