Genetisk variation i metabolism och transport av läkemedel

Variation i läkemedelsomsättningen kan bland annat ha sin förklaring i genetiska skillnader mellan individer. Här får du en sammanfattning av de i dagsläget bäst karaktäriserade och kliniskt mest relevanta genetiska variationerna.

Indikationer för genetisk analys

Genetisk analys av läkemedelsmetaboliserande enzym och transportprotein kan övervägas vid

  • terapisvikt
  • biverkningar
  • avvikande förhållande mellan dos och plasmakoncentration
  • avvikande förhållande mellan plasmakoncentration av modersubstans och metabolit

Farmakogenetisk analys är inte indicerad vid behandling med läkemedel som inte, eller i liten grad, metaboliseras via CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6. Detta gäller exempelvis antipsykotika som amisulprid, klozapin, olanzapin, quetiapin, och ziprasidon och antiepileptika som karbamazepin och lamotrigin.

Enzym och transportprotein som påverkar läkemedel

CYP-tabeller

Flockhart CYP interactions

En fritt tillgänglig databas över CYP-enzym och vilka läkemedel som är deras substrat respektive inhiberar eller inducerar dem. Skapad av Indiana University.

PharmGKB

En databas över farmakogenomik från Stanford University.