Miljöeffekter av läkemedel

Hur påverkar läkemedel miljön och vad kan vi göra för att minska riskerna?

Läkemedel utsöndras vanligen genom urinen. Eftersom läkemedel är biologiskt aktiva och många har en långsam nedbrytning i miljön kan rester återfinnas i vattendrag och i grundvattnet. På sikt kan förorening av dricksvattnet innebära en risk för folkhälsan. Organskador orsakade av läkemedel har konstaterats hos fiskar, fåglar och groddjur. En av de tydligaste effekterna som observerats är reproduktionsstörning hos vattenlevande djurarter genom östrogena och gestagena hormonämnen.

Så påverkar läkemedel miljön

Läkemedel är avsedda att påverka mekanismer hos människor, djur eller mikroorganismer vid låga halter. Eftersom de mekanismer som läkemedlen påverkar hos människor ofta också förekommer hos vattenlevande djur finns risk att läkemedlen har en effekt även när de når vattenmiljön. Gemensamt för de allra flesta läkemedel är att de är svårnedbrytbara för att inte brytas ner redan i samband med hantering och intag, något som gör att läkemedlen kan finnas kvar länge i miljön. Läkemedel är ofta även relativt fettlösliga vilket medför risk för att substanserna ansamlas i levande organismer.

Antibiotika har uppmärksammats särskilt ur ett miljöperspektiv eftersom de både kan påverka bakterier i reningsverken och mikroorganismer i vattenmiljön. Resistensutveckling hos bakterier och överföring av resistensgener sker inte bara vid användning av antibiotika hos patienter utan även i miljön om selektionstryck finns. Det finns misstankar om att flera av de resistensgener som idag ses i sjukdomsalstrande bakterier kommer från bakterier i miljön. Särskilt problematiska är långlivade och resistensdrivande antibiotika såsom fluorokinoloner och tetracykliner som även kan ansamlas i exempelvis bottensediment.

Läkemedel med stor miljöpåverkan

Region Uppsala har en lista över miljöbelastande läkemedel där det är möjligt ur medicinsk synvinkel att vidta  åtgärder för att minska risken för att rester av dessa substanser sprids i miljön. Vid jämförbar terapeutisk effekt och pris rekommenderas läkemedel med mindre risk för negativ miljöpåverkan. Den medicinska effekten går alltid före hänsyn till miljön och läkemedlen på listan nedan kan därför ändå vara rekommenderade för vissa tillstånd.

I följande fall bör hänsyn tas till miljöpåverkan:

  • Fluorokinoloner: Extremt svårnedbrytbara i miljön och bör användas sparsamt på grund av risk för resistensutveckling då de påverkar ett brett spektrum av bakterier.
  • Diklofenak: NSAID som är svårnedbrytbart och toxiskt för vattenlevande organismer.
  • Hormonplåster och -ringar för antikonception: Dessa har merparten av hormoninnehållet kvar efter användning, vilket medför ökad risk för läckage ut i vattendrag. Använda plåster och ringar ska alltid lämnas till apotek för omhändertagande
  • Startförpackningar: Andelen startförpackningar alternativt mindre förpackningar som förskrivs bör öka vid nyinsättning för att minska mängden läkemedel som måste kasseras och därmed riskerar att hamna i vattenmiljön.

För vissa läkemedel finns även andra miljöaspekter att ta hänsyn till, t ex när det gäller inhalatorer. Sprayinhalatorer som innehåller hydrofluorokarboner som drivgas är avsevärt mycket mer klimatpåverkande än andra inhalatorer.

Kassering av läkemedel

Felaktig kassation av oanvända läkemedel innebär en onödig miljörisk som minskar om startförpackning eller minsta kvantitet, användas tidigt i behandlingen. Därtill ska alla överblivna läkemedel konsekvent tas omhand på rätt sätt av den enskilde. Information om att läkemedel alltid ska återlämnas på apoteken behöver spridas i vårdkedjans samtliga led. Det är speciellt viktigt att läkemedel inte spolas ner i avloppen. Det är dock svårt för enskilda att hindra att den mängd restprodukter av läkemedel som finns i urin och faeces, även vid korrekt läkemedelsanvändning, når miljön.

Regler och förordningar

Skärpta regler om miljökrav i GMP (good manufacturing practice, god tillverkningssed) för läkemedelsföretagen har föreslagits, medan miljövillkor vid godkännande av humanläkemedel ännu ligger på framtiden. Regeringens nationella läkemedelsstrategi (se länk nedan) från 2011 betonar ökad miljöanpassning av läkemedel, och sedan 2019 finns ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket (se länk nedan).

Det finns ett miljöklassificeringssystem för läkemedel. Även i FASS finns miljöinformation från tillverkaren riktad till olika målgrupper som patienter, förskrivare och specialister. Utifrån data om försåld mängd och uppskattad skadlig effekt på miljön vid de mängder som man vet kommer ut, uppskattas läkemedlens miljörisk. Den anges i klasserna försumbar, låg, medelhög eller hög. Förutom uppgift om toxicitet finns även uppgifter om nedbrytning, och bioackumulation, liksom om evidensläget när det gäller miljöskador.

Kontakt

Vårdkvalitetsenhet vid Regionkontoret