Läkemedelsutbildning i Region Uppsala

Här kan du hitta datum för kommande utbildningstillfällen som anordnas på uppdrag av läkemedelskommittén, samt tips på andra utbildningar.

Seminarium läkemedel – astma, KOL och allergi

Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om astma, KOL och allergologi.

Digitala föreläsningar om SGLT2-hämmare

Digital föreläsningsserie om SGLT2-hämmare och deras plats i terapin. Anordnas av Sjukvårdsregion Mellansverige.

Utbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning för primärvårdens läkemedelssamordnare. Arrangeras tre till fyra gånger per år av Läkemedelsteamet, Regionkontoret.

Mellansvenskt läkemedelsforum 

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i samarrangemang av läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Återkommer årligen i början på februari.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se