Om KBT

Målsättning med studien

Vi vill undersöka hur en internetförmedlad behandling för komplicerad sorg upplevs av deltagarna och om symptom på komplicerad sorg minskar av behandlingen. Målsättningen är att denna studie på sikt kan bidra till att behandlingsmetoden kan erbjudas personer med komplicerad sorg.

Forskningshuvudman för projektet är Region Uppsala.

Hur går projektet till?

För att kunna delta behöver du ha fyllt 18 år och ha symptom på komplicerad sorg, som långvarig stark och intensiv längtan efter den du har förlorat och att du har svårt att acceptera förlusten.

Om du vill vara med ombeds du fylla i några frågeformulär, vilket tar ungefär 10-15 minuter. Formulären handlar om hur du mår och hjälper oss bedöma om behandlingen passar dig. Om vi bedömer att du kan ha nytta av behandlingen kontaktar vi  dig för en kort telefon- eller videosamtal-intervju. Där har du även möjlighet att ställa frågor. Om behandlingen inte verkar passa dig blir du meddelad och vid behov ger vi information om andra lämpliga åtgärder. Om du kommer ingå i studien fyller du i ytterligare några formulär innan du får tillgång till behandlingen.

Behandlingen består av kognitiv beteendeterapi för komplicerad sorg och innehåller åtta moduler som pågår i 8 veckor. Du loggar in via 1177 med ditt BankID för att få åtkomst till behandlingen som finns på en plattform som kallas Stöd och behandling. Du läser texter, svarar på frågor och gör hemuppgifter för varje modul och får återkoppling från behandlare via plattformen.

Efter behandlingen fyller du och alla deltagare i samma formulär som innan behandlingen samt utvärderingsfrågor om behandlingen, i syfte att vi ska kunna utvärdera resultaten av behandlingen.

Vi vill också intervjua dig efter behandlingen för att höra vad du tyckte om behandlingen, upplägget och dess innehåll. Du kommer bli intervjuad av en student eller forskare vid ett tillfälle som passar dig och kan ske på telefon eller videosamtal. Vi beräknar att intervjun tar mellan 20-50 minuter.

Ditt deltagande i studien är frivilligt och påverkar inte dina möjligheter att få annan vård.

Försäkring och ersättning

Alla personer som deltar i en klinisk studie, utförd inom svensk hälso- och sjukvård, täcks av en patientförsäkring via patientskadelagen (SFS nr 1996:799).

Ingen ersättning ges för ditt deltagande i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. I studien vill vi mäta förändring i symtom på komplicerad sorg, nedstämdhet och posttraumatisk stress samt din uppfattning om behandlingen. Region Uppsala kommer att lämna ut kodade (pseudonymiserade) svar på de frågeformulär du besvarar till forskare på Uppsala universitet som analyserar resultaten på gruppnivå. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ner i text, ord för ord. Alla texter och ljudfiler är också pseudonymiserade. Inga data kan således direkt kopplas till dig som person. Kodnyckeln kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den och förvaras separat från de övriga uppgifterna. Informationen lagras på en säkerhetsklassad server. Du kommer att kunna ta del av resultat i form av en vetenskaplig publikation men inte se dina egna resultat.

Dina personuppgifter och övriga uppgifter inom studien skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess.

Dina personuppgifter behandlas av huvudansvarig forskare och dennes medarbetare i forskningssyfte enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) utifrån den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vi använder uppgifterna vi samlar in om dig för att kunna utvärdera behandlingen.

Behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta  huvudansvarig forskare Josefin Sveen. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@regionuppsala.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att bearbeta sin förlust och sin sorg kan ibland upplevas som obehagligt. Genom att delta i studiens utvärdering bidrar du till att kunna utveckla och förbättra behandlingen. Många kan uppleva att det känns bra att få dela med sig av sina upplevelser som görs i den efterföljande intervjun. Det finns inga kända risker med den här typen av intervju eller behandling.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta din behandlare eller ansvarig forskare.

 

Kontakt

Ansvarig för studien är Josefin Sveen, Uppsala universitet, telefon: 0738 66 70 87, e-post: josefin.sveen@uu.se.

Har du frågor gällande KBT via nätet eller hur du anmäler dig kan du ringa vår röstbrevlåda (018-617 36 22) eller kontakta oss via 1177.

Huvudman för forskningen är Region Uppsala

Hitta på sidan