Utveckling av kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och vilka satsningar som ska vara i fokus cirka 15 år framöver.

Trafikförsörjningsprogrammet fungerar som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Långsiktiga mål

Programmet beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör buss och tåg. Uppsala läns andra trafikförsörjningsprogram antogs av landstingsfullmäktige september 2016.

Stadsbusstrafik i Enköping

Busstrafiken i Enköpings stad är idag begränsad och svår att kommunicera. Andelen resenärer är lågt jämfört med motsvarande städer i landet. Genom att omarbeta linjenätet med flera förbättringar och en tydligare profil förväntas det bli mer attraktivt att använda kollektivtrafiken.

Hållplatshandboken

Trafik och samhälle har det huvudsakliga ansvaret att utveckla och underhålla
hållplatser och bussterminaler runt om i Uppsala län. Riktlinjer för hur det ska gå till samt riktlinjer för utformning av busshållplatser finns i Hållplatshandboken.

Stadsbusstrafik i Enköping

Läs mer om arbetet med den nya linjenätet.

Stadsbusstrafik i Enköping

Kontakt

My Larsson

Kollektivtrafikstrateg