Finansiering av forskningen

Forskning som bedrivs i våra verksamheter finansieras av Region Uppsala själv, av statliga medel och genom stiftelser, fonder och donationer. För oss är det viktigt att forskningen håller hög nationell och internationell kvalitet, och framför allt är till nytta för invånarna och sjukvården.

Viktiga finansieringskällor för de forskningsstudier som pågår är ALF, EU-medel, Region Uppsalas forsknings- och utvecklingsmedel, externa anslag från exempelvis Vetenskapsrådet och Cancerfonden, och sjukvårdsregionalt forskningsstöd.

ALF: Avtal om läkarutbildning och klinisk forskning

ALF är ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.

Avtalet bestämmer bland annat det som kallas för ALF-ersättning. Det är den ersättning regionerna får för att utbilda läkare och bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning. Enligt avtalet bygger "kliniskt inriktad medicinsk forskning" på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

FoU-medel: Forskning och utvecklingsmedel

FoU-medel finansierar den infrastruktur som måste finnas för att forskningsstudier ska kunna bedrivas i Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Infrastruktur för forskning är till exempel forskningsanläggningar, databaser och biobanker.

Vem kan ansöka om FoU-medel?

FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. 

Hur fördelades medlen under 2022?

År 2022 fick Region Uppsala knappt 213 miljoner kronor i ALF-medel. Ungefär hälften av dessa avsattes för infrastruktur, apparatur och strategiska satsningar. Den största delen av de strategiska satsningarna fördelades till olika typer av forskartjänster. Drygt hälften av de mottagna ALF-medlen användes som projektmedel av kliniska forskare. 

Under 2022 avsatte verksamheterna vid Akademiska sjukhuset 125 miljoner kronor till forskning och utveckling (RUFU-medel), det vill
säga ungefär samma summa som universitetssjukvårdsenheterna mottog via ALF. Dessa medel finansierade till exempel forskningssjuksköterskor och adjungerade forskartjänster till Uppsala universitet.

Är du verksam inom FoU-arbete?

Läs mer om FoU-medel på samverkanswebben

Kontakt

Regionkontoret