Adhd

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Adhd påverkar förmågan att koncentrera sig, styra och kontrollera sitt beteende. Adhd ser olika ut för olika personer

Alla har vi ibland svårt att sitta stilla, vara uppmärksamma och kontrollera våra impulser, särskilt om vi är stressade eller trötta. För en del är de här problemen så stora att de påverkar vardagslivet mycket. Det är då det är motiverat att tala om att det handlar om adhd.

De vanligaste symtomen

Barn, ungdomar och vuxna med adhd kan sinsemellan vara mycket olika. Problemen kan ha olika svårighetsgrad och variera under olika perioder, från barndomen upp till vuxen ålder. Adhd är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

A -  attention (uppmärksamhet)

D - deficit (brist)

H - hyperactivity (överaktivitet)

D - disorder (störning)

De vanligaste symtomen vid adhd är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Svårigheterna kan förekomma var för sig eller i kombinationer.

För att få diagnosen adhd ska svårigheterna ha funnits tidigt i barndomen och vara bestående. Svårigheterna ska visa sig i olika situationer och ge stora hinder att fungera i vardagen. När det gäller barn ska svårigheterna vara stora och tydligt avvika från vad man kan förvänta sig utifrån barnets utvecklingsnivå.

Adhd och add

Det finns tre olika former av adhd:

 • Den vanligaste kallas kombinerad form. Det innebär svårigheter att fokusera och behålla sin uppmärksamhet, hantera impulser och vara överaktiv.
 • Det finns också huvudsakligen ouppmärksam form. Det innebär att ha svårt att komma igång, fokusera och behålla sin uppmärksamhet, men utan att vara överaktiv. Den här formen av adhd kallas ofta add.
 • En tredje form kallas hyperaktiv-impulsiv form. Då har man framför allt svårt att hantera impulser och är överaktiv. Vissa uppmärksamhetsproblem kan också förekomma. Den här formen är den minst vanliga.

Problem med uppmärksamhet vid adhd kan se ut på olika sätt. Det kan verka som att man inte lyssnar på vad andra säger. Man kan ha svårt att uppfatta instruktioner, svårt att komma igång med uppgifter och göra färdigt det man påbörjat. Att rikta uppmärksamheten på det viktiga och sortera bort det som inte är viktigt för uppgiften kan också vara svårt. Man kan tröttna fort, vara oorganiserad, verka splittrad och disträ. Att glömma och tappa bort saker, tappa tråden vid berättande är också vanliga svårigheter.

Hos en del visar sig svårigheterna med uppmärksamhet framför allt av att de lätt störs av saker som händer runt omkring. Andra kan snabbt bli uttråkade och börja göra andra saker. Motivation är ofta avgörande för om man klarar en uppgift eller inte.

De flesta med adhd har svårt med uthållighet och att samla energi för att genomföra och slutföra en uppgift. Det blir extra svårt om uppgiften känns tråkig och enformig och inte ger ett tydligt resultat direkt. Om det däremot är en uppgift som man tycker är intressant, kan det motsatta hända – att man ägnar alltför mycket uppmärksamhet åt uppgiften och glömmer allt annat. Exempel på det är vid dataspelande där man får konstant och snabb feedback på det man gör, vilket hjälper för att hålla koncentrationen uppe.

Impulsivitet och överaktivitet

Det är vanligt att personer med adhd reagerar och agerar på stort och smått utan att tänka efter före. Handlandet styrs ofta av impulser och intryck. Man reagerar spontant utan att vara beredd på följderna.

Det blir svårt att jobba för ett långsiktigt mål och man gör istället sådant som i stunden ger snabb tillfredställelse. Impulsiviteten blir mer tydlig i miljöer som är röriga och ostrukturerade.

Impulsiviteten kan också göra det svårt att kontrollera humöret. Det blir svårt att stanna upp och lyssna in andra människor. Det påverkar samvaron och samspelet med andra.

Aktivitetsnivå

Överaktivitet handlar till stor del om en svårighet att hitta lämplig aktivitetsnivå. Nivån kan antingen vara för hög eller för låg och det är svårt att hitta en ”lagom” nivå. Man är antingen ”av” eller ”på”. Hos vuxna kan det visa sig genom att man ägnar väldigt mycket energi åt något, för att sedan bli helt uttröttad. För både barn och vuxna kan det sedan ta lång tid att återhämta sig. Pojkars och flickors överaktivitet kan se olika ut. Flickor kan vara överdrivet pratiga, medan pojkar kan vara mer motoriskt överaktiva och utåtagerande. Hos vuxna med adhd visar sig överaktiviteten ofta som rastlöshet. Man är otålig, har svårt att varva ned och behöver alltid hålla på med något.

Andra svårigheter är vanliga

Det är vanligt att personer med adhd även har andra svårigheter. Det kan handla om medfödda funktionsnedsättningar, men även om svårigheter som är konsekvenser av att ha adhd. Exempel på vanliga svårigheter tillsammans med adhd är:

 • Autismspektrumtillstånd
 • Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
 • Språkstörning
 • Motorisk koordinationsstörning (DCD)
 • Tourettes syndrom
 • Inlärningssvårigheter
 • Oro, nedstämdhet och depression
 • Beroende
 • Ångest
 • Dålig självkänsla

Om adhd - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa om:

 • Vad är adhd?
 • Varför heter det adhd?
 • Hur märks det att någon har adhd?
 • När och var ska jag söka vård?
 • Vad innebär en utredning?
 • Vad kan jag få för hjälp?
 • Behandling med läkemedel.
 • Vad beror adhd på?
 • Att vara förälder till ett barn med adhd.
 • Att leva med adhd.

Om adhd på 1177.se.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid adhd.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om adhd.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.