Kultur

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Wiks folkhögskola och Wiks slott.

Vi finansierar regional kulturverksamhet

Region Uppsala finansierar tillsammans med staten regionala kulturinstitutioner och konsulentverksamheter. Region Uppsala är finansiär och huvudman för Musik i Uppland och Upplandsmuseet vilka båda är stiftelser med egna styrelser.

Kultur och bildning handlägger även regionens stöd till andra organisationer som verkar i hela länet, till exempel studieförbund och ungdomsorganisationer samt till konstnärer och kulturarbetare i form av bidrag och stipendier.

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen

Sedan 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen som innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivet tar Kultur och bildning fram en regional kulturplan som anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet. Kulturplanen är flerårig och ligger till grund för Kulturrådets beslut om statsbidrag.

För dig som är professionell kulturutövare eller samverkar med oss inom ditt yrke.

Samverkanswebben

Kontakta Kultur och bildning

018-611 00 00 (växel)
E-post: kultur@regionuppsala.se
Post: Kultur och bildning
751 85 Uppsala
Besök: Storgatan 27
Uppsala

Tillgänglighet
Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.

Följ Kultur och bildning på Facebook