PHASE-20

Symtomskattningsskalan PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) används för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller interaktionseffekter.

PHASE-20 används främst inför läkemedelsgenomgångar. Tillsammans med läkemedelslista och diagnosuppgifter utgör PHASE-20 ett underlag för optimal läkemedelsbehandling. PHASE-20 kan också användas för att utvärdera effekten av förändringar i läkemedelsbehandlingen.

PHASE-blanketterna hittar du på den här sidan eller via länk från Cosmic. Blanketterna kan antingen fyllas i elektroniskt eller skrivas ut och fyllas i för hand.

PHASE-20 finns i olika varianter för olika situationer:

Särskilt boende och hemsjukvård

PHASE-20 används för personer på särskilt boende och i hemsjukvård som själva kan medverka i bedömningen. En sjuksköterska, undersköterska eller ett vårdbiträde går igenom frågorna tillsammans med den äldre och fyller i svarsalternativen. Skalan består av 19 symtom, som identifierats som vanliga i samband med läkemedelsrelaterad problematik hos äldre, samt en öppen "övrigt"-fråga. Om man vill kan man fylla i blanketten på datorn och därefter skriva ut eller spara.

PHASE-Proxy

För personer som inte kan medverka i bedömningen och därför är beroende av att någon annan skattar för deras räkning, exempelvis de med framskriden demenssjukdom, används PHASE-Proxy. De symtom som efterfrågas i PHASE-Proxy är därför möjliga att identifiera för annan person än den som själv upplever dem. Proxy betyder "genom ombud".

Utvecklingen av skattningsskalan har skett genom ett samarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet. I arbetet har demensexperter, länets två demensnätverk, och ett flertal demensboenden deltagit. Resultaten av den omfattande valideringsprocess som har genomförts visar att PHASE-Proxy kan anses vara ett stabilt och tillförlitligt verktyg. Fokusgrupper och enkäter visar att personal på vårdboenden uppfattar att PHASE-proxy är både rimligt att använda och ger viktig information om den äldre.

Publikation: Hedström Mariann, Carlsson Marianne, Ekman Anna, Gillespie Ulrika, Mörk Christina, Hulter Åsberg Kerstin (2016). Development of the PHASE-Proxy scale for rating drug-related signs and symptoms in severe cognitive impairment, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2016.1232364

Öppenvård

PHASE-20 finns också i en version för användning i öppenvård, där instruktioner om hur skalan fylls i ges till patienten på baksidan. Den versionen kan med fördel användas inför besök hos husläkare. PHASE-20 kan då skickas hem till patienten i förväg för att sedan användas som utgångspunkt för samtal om läkemedelsanvändning.

Referens

Hedström Mariann, Lidström Bodil, Hulter Åsberg Kerstin (2009). PHASE-20: ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies (Vård i Norden); 4:9-14

Kontakt

Mariann Hedström

Sjuksköterska, docent
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

E-post: Mariann.hedstrom@pubcare.uu.se