Ta hjälp av en apotekare i vården

En beskrivning av hur apotekare i vården arbetar samt när och hur det är lämpligt att ta kontakt med dem.

Genom att samarbeta med andra yrkesgrupper i vården är målen bland annat att

  • Identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem.
  • Öka patientsäkerheten.
  • Hjälpa vården använda läkemedel på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Stöd vid läkemedelsgenomgångar

Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Apotekarens uppgift är att se över läkemedelsbehandlingen och bidra till att ge läkaren bästa möjliga beslutsunderlag vid både enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar.

I arbetet med enkla läkemedelsgenomgångar kan apotekaren hjälpa till med kartläggningen av vilka läkemedel en patient tar och hur dessa används. Vid fördjupade läkemedelsgenomgångar går apotekaren systematiskt igenom en patients samtliga läkemedel avseende bland annat om aktuell indikation finns, dosering i förhållande till sjuklighet och organfunktion, lämplighet utifrån behandlingsriktlinjer samt biverkningar och interaktioner. Man tittar också på praktiska aspekter såsom doseringsintervall, val av beredningsform samt eventuella hanteringsproblem. Apotekaren lämnar sedan synpunkter och eventuella förslag till förändringar för läkaren att ta ställning till.

Apotekare på sjukhus

Kliniska apotekare finns verksamma på ett tjugotal enheter på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett och finns tillgängliga vardagar klockan 8-16. De kan hjälpa till med enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar. De kan även ge information till patienter om exempelvis nyinsatta läkemedel. Apotekare kan sökas på sökarnummer 91428 (Akademiska) alternativt 91724 (Enköping). Önskas kontakt med apotekare i icke brådskande ärenden går det bra att skicka e-post till deras funktionsbrevlåda: klinikapotekarna@akademiska.se

Apotekare i primärvården

Region Uppsalas primärvårdsapotekare utgår från vårdcentraler, Äldrevårdsenheten och NÄVA. De är en resurs för hela länets primärvårdsläkare, i offentlig såväl som privat regi, och fungerar som stöd vid läkemedelsgenomgångar för patienter i både ordinärt och särskilt boende. Arbetet kan ske på vårdcentralen, som distanskonsultation eller genom så kallade teamronder tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska. Primärvårdsapotekarna kan nås via lakemedel.nvh@regionuppsala.se.

Remiss till apotekare

Läkare inom offentlig och privat primärvård samt på sjukhus kan via Cosmics remissystem skicka konsultationsremiss till klinisk apotekare för hjälp med läkemedelsgenomgångar eller andra läkemedelsfrågor som rör enskild patient. Som mottagande enhet väljs "Läkemedel Nära vård och hälsa" för primärvård och "Läkemedel och farmaci" för sjukhus. 

Integrera apotekare i din verksamhet?

Vill du veta mer om möjligheten att integrera apotekare i din verksamhet?

Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett

Kontakta samordnare för klinisk farmaci Ulrika Gillespie eller chef klinisk farmaci Emelia samuelsson (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Primärvård

Kontakta klinisk apotekare och strateg Anna Ekman (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Läkemedelsgenomgång

När och hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras och lista över resurser för detta.

Kontakt

Ulrika Gillespie

Bitr chefsapotekare

Emelia Samuelsson

Utredare

Anna Ekman

Apotekare