Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Ansökan om stadsmiljöavtal tillsammans med Enköpings kommun

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden antog i april 2020 förslaget om ett nytt linjenät i Enköpings stad. I juni 2020 fastställdes en överenskommelse som reglerar omfattning och ansvarsfördelning mellan Region Uppsala och Enköpings kommun om den nya trafiken och tillhörande infrastruktur i Enköpings stad. Arbetet med att söka finansiering pågår, där Enköpings stad är huvudsökande.

För att främja hållbara stadsmiljöer kan kommuner och regioner söka statligt stöd, så kallade stadsmiljöavtal. Nämnden beslöt idag godkänna ansökan om stadsmiljöavtal, som ska bidra till ökande andel hållbara persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransportlösningar.

Stadsmiljöavtalet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Region Uppsala. Vid beviljad ansökan förbinder sig Region Uppsala mot Trafikverket att utföra de åtgärder och motprestationer som omfattas av ansökan.