Motion om att utveckla e-tjänsten Journalen besvarad

Johnny Svahn (S) föreslog i en motion att Region Uppsala ska initiera ett utvecklingsarbete av 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen.

Enligt förslaget ska tjänsten utvecklas så att patienterna själva kan se sina aktuella remisser, var de är i handläggningen, bedömd väntetid och om tid för behandling finns inbokad och kallelse är skickad. Detta skulle utveckla patientnyttan och patientnöjdheten och kan också avlasta vårdpersonalen administrativa uppgifter och onödiga samtal.

Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad mot bakgrund av pågående utvecklingsarbete och att vissa funktioner redan finns.

(S) och (V) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.