Månadsrapport oktober

Trafik och samhälle redovisar ett ackumulerat resultat till och med oktober 2020 som är -187,3 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på det biljettintäktsbortfall som skett till följd av coronakrisen. För oktober kan förvaltningen konstatera ett intäktsbortfall för biljettintäkterna på 36,8 miljoner kronor till följd av coronakrisen. Förvaltningens coronarelaterade extrakostnader uppgår totalt till 11 miljoner kronor. De avser kostnader för sjuktransport av patienter, kostnader för förstärkningstrafik för att minska trängsel på bussar samt kostnader för ensamåkning vid sjukresor.

Förvaltningens årsprognos ligger nu på -224,6 miljoner kronor varav -254,3 beror på coronakrisen. Att årsprognosen är försämrad jämfört med tidigare prognoser beror på att resandet och därmed biljettintäkterna under oktober månad minskat ytterligare efter de skärpta lokala restriktioner som kom i oktober som säger att man ska undvika att resa med kollektivtrafiken.