Region Uppsala yttrar sig om Knivsta kommuns transportplan

Region Uppsala har fått yttra sig över Transportplan för hållbar mobilitet, Knivsta kommun. Planen prövar en slags ny prototyp för kommunal transportplan, inspirerad av regional och nationell transportplanering. Framtagandet är nära kopplat till det så kallade Fyrspårsavtalet och innebär en samordning av transport- och bebyggelseplanering.

Planens framtagande har skett i samverkan mellan Knivsta kommun, Region Uppsala, Trafikverket Region Öst samt Samordning för bostadsbyggande (Regeringskansliet), och Region Uppsala ser det som mycket positivt att Knivsta kommun har engagerat sig i att utarbeta denna Transportplan. Region Uppsala ställer sig också övervägande positiv till Transportplan för hållbar mobilitet, men lämnar ett antal synpunkter och förslag på kompletteringar.

Transportplanen innehåller ett antal formuleringar som förutsätter att andra samverkanspartner ska eller kan agera i enlighet med dessa skrivningar, något Region Uppsala anser måste omformuleras. Det bör vara tydligt att det är en kommunal plan, och om Region Uppsala ska förbinda sig till innehållet så måste det hanteras i en separat process med tecknande av överenskommelser och avsiktsförklaringar.

När det gäller beskrivningarna av planerna för kollektivtrafikens utveckling och infrastruktursatsningar menar Region Uppsala att det tydligare måste framgå att dessa är en vision eller ett önskemål från Knivsta kommun.