Region Uppsala antog hållbarhetslöften

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att anta hållbarhetslöften i enlighet med Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.

Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som har fastställt färdplanen. Åtgärdsprogrammets syfte är att samla prioriterade åtgärder för arbetet med ekosystem och biologisk mångfald i länet, och att öka takten på åtgärderna i enlighet med bland annat de globala målen i Agenda 2030.

Genomförandeperioden är 2020 - 2023, och de löften som berör Region Uppsala handlar bland annat om att värna biologisk mångfald och hållbara livsmiljöer i samband med upphandling och Region Uppsalas fastighetsbestånd.