Revisorer får svar om krisberedskap

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsalas arbete med krisberedskap, och kommit med ett antal rekommendationer kring hur verksamheten kan förbättras. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna.

Revisorernas övergripande bedömning är att Region Uppsala inte bedriver ett ändamålsenligt arbete med att säkerställa och förbättra Region Uppsalas krisberedskap. Regionrevisorerna bedömer att det krävs förbättringar för att konkretisera krisberedskapen i en tydlig ansvarsfördelning.

Regionstyrelsen instämmer i ett flertal av rekommendationerna och redovisar också ett antal åtgärdsförslag för förbättring. Bland annat kommer regionstyrelsen och andra berörda att utbildas i säkerhetsskydd, så att de ska kunna få tillgång till Region Uppsalas risk och sårbarhetsanalys.

Det pågår även en extern oberoende utredning av Region Uppsalas hantering av covid-19. Utredningen kommer att beröra bland annat regional särskild sjukvårdsledning och dess gränssnitt mot övriga aktörer i krishanteringssystemet. Även denna utredning ska mynna ut i ett antal rekommendationer.

Bland andra förslag på åtgärder från Region Uppsala finns att föra in informationssäkerhet i Region Uppsalas säkerhetsledningssystem, att uppdatera riktlinjer för informationssäkerhet och att skapa en utbildning för de anställda på området. För att öka redundansen och uthålligheten föreslås också att Region Uppsala ska utöka antalet stabsfunktioner, tex stabschefer, beslutsfattare och Tjänsteperson i beredskap (TIB).