Samariterhemmet ska utvecklas till Uppsalas första vårdcentrum

I september var det Tierps tur, idag tog regionstyrelsen beslutet att ge regiondirektören i uppdrag att initiera ett genomförande av ett vårdcentrum under 2021 även i centrala Uppsala. I Uppsala blir Samariterhemmet först ut, dock utan några närvårdsplatser som samlokaliseras med vårdcentralen till att börja med.

Ett vårdcentrum är en slags utvecklad vårdcentral, en geografisk nod med hälsocentral, närvårdsavdelning, jourmottagning, geriatrik, mobila närvårdsteam och ett förstärkt hälsouppdrag där region, kommun och andra aktörer i området arbetar för att förbättra hälsan hos invånarna. Även olika kommunala verksamheter som korttidsplatser och hälso- och sjukvård i hemmet kan ingå i ett vårdcentrum. Även psykiatri och barnmedicin ska ingå i ett vårdcentrum.

Dock kommer Region Uppsala inte att etablera några närvårdsplatser på Samariterhemmet. Här får regiondirektören istället uppdraget att fortsätta att utreda en lokalisering. En slutrapport i frågan ska lämnas till regionstyrelsen i mars 2022.

Bakgrunden till detta är att Fastighet och service inom ramen för en förenklad förstudie konstaterat att det inte går att lokalisera cirka 40 närvårdsplatser till Samariterhemmet, vilket är det behov som bedöms finnas. Det skulle gå att lokalisera cirka 32 platser, dessa skulle då vara fördelade på två olika plan och kräva omfattande ombyggnationer och installation av ett sprinklersystem till en hög kostnad. Att hyresavtalet löper ut 2030 innebär också att avskrivningstiden för projektet blir kort, vilket ytterligare höjer kostnaden per kvadratmeter.

Istället för att placera närvårdsplatserna vid Samariterhemmet så kommer region Uppsala att studera andra alternativ. Det kan handla om att utöka platserna på Kronparken, skapa nya platser vid Kungsgärdet och se över befintliga lokaler på Akademiska sjukhuset. Men också att undersöka möjligheterna om det finns andra aktörer som kan tillhandahålla närvårdsplatser eller lämpliga lokaler.

Är en utökning inte möjlig på så vis så kommer arbetet med dessa närvårdsplatser att inkluderas i arbetet med vårdcentrum på längre sikt i Uppsala. I dagens beslut i regionstyrelsen ingick även att regiondirektören fick i uppdrag att beställa en behovsanalys och en förstudie för vårdcentrum Kungsgärdet. Befintliga närvårdsplatser i Kronparken ingår organisatoriskt i vårdcentrum Samariterhemmet.

Det beslut som nu klubbades innehåller också många andra delar som hör till ett vårdcentrum, som ett bättre omhändertagande av äldre genom teamsamverkan mellan vårdcentraler och hälso- och sjukvård i hemmet. Därtill ett bättre omhändertagande av barn genom samverkan mellan vårdcentraler och barnmedicin, och ett bättre omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa genom konsultativt stöd från psykiatrin. Samt ett bättre omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa (eller som riskerar psykisk ohälsa) genom förebyggande och tidiga insatser.

(S) och (V) yrkade på delvis andra formuleringar i beslutet, och reserverade sig mot beslutet i den delen.