Månadsrapport september 2020

Trafik och samhälle redovisar ett ackumulerat resultat till och med augusti 2020 som är -174,7 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på det biljettintäktsbortfall som skett till följd av coronakrisen. För september kan förvaltningen konstatera ett intäktsbortfall för biljettintäkterna på 33,8 miljoner kronor till följd av corona-krisen samt coronarelaterade extrakostnader på 8,8 miljoner kronor. De avser kostnader för sjuktransport av patienter, kostnader för förstärkningstrafik för att minska trängsel på bussar samt kostnader för ensamåkning vid sjukresor.