Ändringar i förfrågningsunderlag för privat psykoterapi

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för privat psykoterapi. Bland annat ändras avtalsperioden som idag är fyra år till att gälla tillsvidare. Den som levererar vården ska kunna lämna avtalet med en uppsägningstid på sex månader. Region Uppsala kan säga upp avtalet om det finns en politisk önskan om detta, med ett års uppsägningstid.

Förändringen ska minska administrationen och öka möjligheten att planera verksamheten mer långsiktigt.

Det har också gjorts tydligare att blivande och nyblivna föräldrar ska kunna remitteras till privat psykoterapi utan att lida av ångestsyndrom eller ätstörning: de två områden som vårdvalet omfattar.

Sessionsersättningen räknas upp med cirka 17 procent efter att ha legat på samma nivå sedan 2012. För individuell- och gruppterapi höjs ersättningen med 150 kronor per tillfälle.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2021.

(S) yrkade på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att vårdgivarens personal som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring. Yrkandet avslogs.

(S) och (V) reserverade sig.