Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för vårdcentral.

En av nyheterna är att vårdcentralerna ska ha öppettider som bättre motsvarar den listade befolkningens behov. De fasta tider som gäller idag försvinner därför som krav.

Antalet listade patienter ska vidare styra hur många timmar i veckan som en vårdcentral håller öppet. Vid upp till 4000 listade patienter ska en vårdcentral ha öppet minst 40 timmar i veckan och vid fler listade ökar öppettiden till 45 timmar per vecka.


En annan nyhet är att den lägsta nivån för bemanning ska vara minst en specialist i allmänmedicin. Detta införs för att vårdcentralen ska kunna ta emot akut sjuka patienter men också kunna utfärda vårdintyg enligt lagen om psykisk tvångsvård och utfärda dödsbevis. Skärpningen av kravet ska också stärka den nära vården där en ökande grupp av multisjuka äldre beräknas ha behov av primärvård.


Ersättningen för digitala vårdmöten i form av videomöten ska höjas till samma nivå som vid fysiska besök. En genomgång har visat att tidsåtgången i stort sett motsvarar ett fysiskt besök, vilket är uppgifter som inte fanns som underlag när vårdstyrelsen fattade sitt senaste ersättningsbeslut.

Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till vårdcentralerna i förhållande till antalet listade patienter höjs med 4,1 procent. 

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2021.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick också i uppdrag att arbeta vidare med en analys av hur digital vård kan utvecklas och ersättas från 2022.  

(S ) reserverade sig och yrkade på att besöksersättningen minskas med 10 procent och att överskottet istället läggs på kapiteringsersättningen. Vidare ville de att annan verksamhet som en vårdcentral vill bedriva utanför uppdraget inte ska inkräkta på avtalat uppdrag och att samråd ska ske mellan Region Uppsala och vårdcentralen innan den inleder annan verksamhet i anslutning till uppdraget. De yrkade också på att en skrivning ska läggas till i förfrågningsunderlaget som tydliggör att eventuell konkurrerande bisyssla hos vårdgivarens personal först ska godkännas av beställaren.

Vidare ville (S) att andelen av CNI, det vill säga ersättning som ges utifrån socioekonomiska faktorer, ska öka i ersättningen till vårdcentralerna och att annan verksamhet som vårdcentralen bedriver utanför ramen för uppdraget inte heller får inkräkta på vården eller påverka integriteten för de patienter som omfattas av uppdraget.

De yrkade också på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att vårdgivarens personal som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

Även (V) reserverade sig och yrkade på (S) förslag. Yrkandena avslogs.