Kompletterande förstudie för byggnad klubbad

Region Uppsala ska genomföra en kompletterande förstudie kring en äldre byggnad belägen på fastigheten Kåbo 5:2. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är att Region Uppsala äger en fastighet (Kåbo 5:2) som dels innehåller mark som är utarrenderad till Stiftelsen Ronald McDonalds hus, dels en byggnad på cirka 5 500 kvadratmeter bruksarea. Byggnaden (D1) är för närvarande tomställd. Byggnaden är inte i speciellt bra skick, och bedömningen är att någon ny verksamhet inte kan placeras i byggnaden långsiktigt innan omfattande åtgärder genomförs.

2019 genomfördes en förstudie som inventerade byggnadens tekniska status. Slutsatsen var att byggnaden skulle kräva omfattande investeringar för att möjliggöra en fortsatt långsiktig användning.

Nu beslutades alltså att Fastighet och service ska genomföra en kompletterande förstudie, syftet är att utreda om det är mest ekonomiskt rationellt att ersätta fastigheten med alternativa lokaler eller att rusta den för fortsatt långsiktigt bruk. Förstudien ska också översiktligt utreda genomförbarheten och de ekonomiska konsekvenserna av att återansluta byggnaden till Akademiska sjukhusområdet med kulvert. Förstudien syfte är främst som ett underlag för strategiska inriktningsbeslut om byggnadens framtid.