Interpellation om barn- och ungdomspsykiatrin besvarad

David Perez (SD) ställde en interpellation till ordföranden i sjukhusstyrelsen, Malin Sjöberg Högrell (L) med anledning av pandemins negativa effekter på den psykiska ohälsan. Enligt Perez så upplever fler unga att de mår dåligt och att de behöver hjälp. Han menar att det är särskilt viktigt att regionen prioriterar arbetet inom BUP under rådande situation.
Fråga:
På vilket sätt prioriterar Region Uppsala arbetet med att få ner väntetiderna inom BUP?
Svar:
Att förbättra barn och ungas psykiska hälsa har varit en högt prioriterad fråga för styret i Region Uppsala sedan början av mandatperioden.
I februari förra året tillsatte regionstyrelsen utredningen ”Förbättring av barn och ungas psykiska hälsa”, där slutrapporten lämnades i augusti samma år. Utskottet för hälso- och sjukvård beslutade att arbeta enligt slutrapportens många förslag.
Ett av målen var att alla barn och unga som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till vård och behandling på rätt vårdnivå i enlighet med vårdgarantin från och med augusti 2020. Arbetet innefattade bland annat att kartlägga behovet av vård i den kö av väntade barn och unga. Samverkan mellan alla aktörer inblandade har stärkts och BUP fick mer resurser via statsbidrag. Den viktigaste förändringen var att arbetssättet på BUP förändrades för att frigöra mer tid för medarbetare att träffa patienter.
Det systematiska arbetet för att korta väntetiderna har gett mycket goda resultat. Köerna till nybesök på BUP har sjunkit från ca 600 väntande till ett 80-tal som i augusti inte har kunnat garanteras en tid för nybesök inom 30 dagar. För de verksamheter som utgör primärvårdsnivån har samtliga barn och unga kunnat erbjudas ett nybesök inom 30 dagar.
Arbetet fortsätter nu med att förbättra tillgängligheten till BUP. Bland annat med uppbyggnaden av ”en väg in”, vilket innebär en tidig triagering (bedömning) av patienter för att kunna avgöra vilken vårdnivå som är lämplig för den som söker vård. Uppbyggnaden av en gemensam första linjen verksamhet på primärvårdsnivå pågår också och kommer att vara färdig januari 2021.
Fråga:
Hur har pandemin påverkat väntetiderna inom BUP?
Svar:
Barn- och ungdomspsykiatrin har varit en av de verksamheter som snabbt ställde om när pandemin slog till genom att erbjuda fler digitala besök.
Arbetet med köfri vård påverkades inte så mycket som befarat. Den digitala utvecklingen gjorde att arbetet fick en skjuts framåt. Även medarbetare på BUP har jobbat mycket bra med att ställa upp för varandra och arbetat tillsammans. Barn och ungdomar har därför kunnat få fortsatt stöd, råd och behandling efter behov.
Fråga:
Vilket triagesystem använder sig regionen av inom BUP?
Svar:
Triagesystemet som används på BUP:s telefonrådgivning har samma grund som den telefonbaserade intervjuformen ”brief child and family phone interview” (BCFPI) . Detta är samma som används i bland annat region Skåne och flera andra regioner.
Fråga:
Stämmer det att BUP i Region Uppsala har betydligt mindre telefonrådgivning än Region Stockholm och Region Skåne?
Svar:
BUP erbjuder telefonrådgivning både till andra vårdenheter som exempelvis vårdcentraler samt till patienter och är öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13-16.
Hur barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten ser ut skiljer sig från region till region, vilket är skälet till att det inte går att jämföra antalet timmar och dagar som just telefonrådgivningen är öppen rakt av. Region Uppsalas BUP verksamhet är till för de svårast sjuka i behov av specialiserad psykiatrisk vård. Det är därför inte meningen att alla ska vända sig till just BUP.