Drygt 8,5 miljoner kronor till Almi Företagspartner Uppsala AB

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen ett anslag till Almi Företagspartner Uppsala AB på 8 567 000 kronor, därtill antogs också ägaranvisningen.

Region Uppsala och Almi Företagspartner AB driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget Almi Företagspartner Uppsala AB (Almi Uppsala). Konstruktionen används av Almi över hela Sverige. Moderbolaget Almi innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala, och Region Uppsala högst 49 procent.

Varje år genomförs en dialog mellan den statliga ägaren (Almi Företagspartner AB) och den regionala ägaren (Region Uppsala) som mynnar ut i en ägaranvisning till bolaget. Ägaranvisningen anger vilka tjänster som ska erbjudas och till vilken målgrupp. Det allmänna syftet med Almi är att bidra till näringslivets utveckling, bland annat genom rådgivning och finansiering. Almi fungerar som ett komplement till den privata marknaden (exempelvis banker).

Av årets ägaranvisning framgår bland annat att Almi Uppsala ska bidra till ett jämställt företagande, och utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer – till exempel genom samverkan med science parks, inkubatorer och andra akademiska miljöer. Bolaget ska också följa utvecklingen av den pågående coronapandemin, och inom ramen för sitt uppdrag anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som pandemin kan föranleda.

Då även moderbolaget bidrar till finansieringen så ligger årets anslag till Almi Uppsala på cirka 17,5 miljoner kronor.

Simon Alm (-) och (SD) yrkade på återremiss eller avslag, med anledning av vissa formuleringar om vilka företagare som prioriteras. De reserverade sig mot beslutet.