Regionplan och budget 2022 – 2024 klubbades

Vid sitt möte fastställde regionfullmäktige Regionplan och budget 2022 – 2024.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2022, dels för den kommande treårsperioden.

Region Uppsala går in i planperioden med ett överskott från 2020 på 600 miljoner kronor, vilket främst beror på engångsintäkter i form av lägre pensionskostnader och tillfälligt höjda statsbidrag.

Pandemin har påverkat hela verksamheten men inför kommande år förväntas organisationen ha lämnat den mest akuta påfrestningen. Flera områden behöver dock hanteras under perioden i kölvattnet från pandemin. Exempel på detta är uppskjuten vård och intäktsbortfall i kollektivtrafiken där resmönstren kan komma att förändras även på längre sikt.

Trots utmaningar kopplat till pandemin har Region Uppsala ett bättre ekonomiskt läge inför planperioden jämfört med föregående år och budgeterar ett resultat på 206 miljoner kronor för 2022. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2022 budgeteras till cirka 13,4 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, drygt 10,8 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är drygt 1,2 miljarder kronor, övergripande verksamhet under regionstyrelsen 893 miljoner kronor och kulturområdet 121 miljoner kronor.

Fastighetsinvesteringarna under perioden 2022 - 2024 uppgår till drygt 1,8 miljarder kronor.

Skatten blir oförändrad: 11,71 kronor per 100 kronor.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.