Interpellation om framtida läkarförsörjning besvarad

Per Ström (V) ställde en interpellation om hur styret arbetar för att trygga den framtida läkarförsörjningen, som besvaras av Stefan Olsson (M). Han menar att frågan har aktualiserats med anledning av SYLF:s senaste undersökning om AT-platser där det framgår att Region Uppsala har lägst andel platser i landet i relation till folkmängden. Samtidigt så har regionen nästan flest examinerade läkare utifrån sin folkmängd så det borde inte vara brist på möjliga handledare. Ström oroas också över om bastjänstgöringen som kommer krävas för att man ska få svensk läkarlegitimation, nästa sommar, kommer vara på plats i tid.

Fråga:
Vad tänker de styrande göra för att utöka antalet AT-tjänster i Region Uppsala så att vi ligger i nivå med snittet i landet?

Svar:
När vi tillträdde genomförde vi en storstädning av arbetsgivarpolitiken i regionen. I det arbetet ingick att med kraft påbörja en långsiktig utökning av antalet AT-tjänster. I budgeten som fullmäktige antog i juni, har resurser avsatts för att utöka antalet AT-platser de kommande åren. I dag tillsätts 40 AT-tjänster per år på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping. Från år 2022 blir det 50 årliga AT-tjänster och från år 2023, 55 årliga AT-tjänster. Procentuellt är detta den högsta ökningen i landet.

Fråga:
Kommer det innebära att nuvarande underläkarvikariat konverteras till AT-tjänster?

Svar:
Vi utesluter inte en sådan lösning. Men det är viktigt att understryka att det rör sig om två olika typer av tjänster. Vikariat fyller ett behov i verksamheten och AT-utbildningen är som namnet säger en utbildning. Någon konvertering från det ena till det andra låter sig alltså inte göras automatiskt. Det finns ingen fast budget för underläkarvikariat i regionen som kan omfördelas till andra typer av läkartjänster. Vilka pengar som fördelas till underläkarvikariat bedöms utifrån hur verksamhetens produktionsplanering ser ut och vilket uppdrag verksamheterna har.

Fråga:
Hur är planen på sikt för att säkra att en adekvat läkarkompetens finns i Region Uppsala?

Svar:
Kompetensskattningar genomförs kontinuerligt som en del i Region Uppsalas arbete med kompetensförsörjning. Syftet är att skapa förutsättningar för att identifiera, kartlägga, planera och följa upp organisationens behov av kompetens på kort och lång sikt. Läkarna innefattas av denna kompetensskattning.

Fråga:
Hur kommer regionen att arbeta med den basttjänstgöring som behövs för att utländska läkare ska kunna få svensk legitimation?

Svar:
Inrättandet av bastjänstgörning finns i den blågröna budgeten som regionfullmäktige antog i juni 2021.