Interpellation om IVO:s kritik gällande Akademiska sjukhuset besvarad

Viktor Waldau (V) ställde en interpellation till Malin Sjöberg Högrell (L) med anledning av IVO:s kritik av situationen vid Akademiska sjukhusets akutmottagning. Han lyfter fram att olika larmrapporter har inkommit om krisen på akuten men att problemen med stängda vårdplatser och överbeläggningar trots detta fortsätter. Sjukhusstyrelsen har inte beslutat om verkningsfulla åtgärder, anser Waldau.

Fråga:
Vad har du för ansvar för att situationen på Akademiska urartade så alarmerande under sommaren?

Svar:
Jag är sjukhusstyrelsens ordförande, och är ansvarig politiskt för sjukhusvården i regionen. Att minska trycket på akuten, säkerställa kompetensförsörjningen, öppna vårdplatser och öka tillgängligheten i vården är högprioriterat. Akutmottagningen har i många år varit hårt belastad i synnerhet under somrarna när vår personal behöver välförtjänt semester samtidigt som sjukhuset ska vara öppet. För att komma tillrätta med problemen långsiktigt initierades ett förändringsarbete 2019.

Fråga:
Hur kan patientsäkerhet och en god arbetsmiljö säkerställas framöver?

Svar:
Vi har initierat ett arbete med att införa ett strukturerat kvalitetsledningssystem, vilket inte funnits tidigare. Ingen medarbetare ska känna att man inte har tid att rapportera avvikelser - men lika viktigt är att avvikelserna följs upp och åtgärdas strukturerat.

Det är ytterst viktigt att idéer hos medarbetarna som jobbar närmast patienten tas tillvara och att man har inflytande över sin arbetsplats. Vi har nu implementerat Idékraft Akademiska för att samla in och nyttja idéer från de som jobbar närmast patienten.

Vi har förändrat arbetstidsmodellerna till en modell som i större utsträckning är anpassad efter medarbetarnas önskemål, där man får mer återhämtning och har en så kallad poängmodell.

Nu står vi inför en pressad situation på akutmottagningen vilket även påverkar andra delar av sjukhuset, och detta påverkar förstås medarbetarna. Vi måste komma till rätta med det läget. Detta redogör jag för i svaret på nästa fråga.

Fråga:
Finns det en plan för akutmottagningen?

Svar:
Ja, det finns en långsiktig handlingsplan för akutmottagningen. Ett flertal rutiner har ändrats, bland annat stärkt triagering vid akutentrén, mer hjälp från bakjourerna och fler snabba pulsmöten. Akuten har vid vissa tillfällen tömts på inläggningsklara patienter, vilket lett till en tuffare situation på andra delar av sjukhuset.

Grundproblemet är att det saknas vårdplatser och för att öppna fler vårdplatser behöver vi mer personal. Därför letar Akademiska för fullt efter personal.
Vi har flera andra åtgärder på gång som ska ge fler vårdplatser. Det handlar om 12 nya akutgeriatriska vårdplatser, 6 intermediärvårdplatser, 18 närvårdsplatser i Tierp samt 15 närvårdsplatser i Uppsala. Vi kommer även nyttja vårdplatserna på Lasarettet i Enköping på ett bättre sätt och utveckla samarbetet med närakuten. Dessutom ska fler äldremottagningar införas, vilket ska förbättra omhändertagande utanför sjukhuset och minska inläggningarna och vården i hemmet ska utvecklas.

Fråga:
Med tanke på situationen för patienter och personalen, är du nu beredd att börja satsa på sjukvården?

Svar:
Vi gör satsningar på sjukvården och flera exempel nämns ovan. Vi kommer att vända på varje sten och genomföra de åtgärder som krävs för att öppna vårdplatser och säkra en god och tillgänglig sjukvård. Vi följer utvecklingen noga så att åtgärderna ger den effekt som behövs, minskar belastningen på både akuten och andra vårdavdelningar och säkrar en systematisk uppföljning av kvaliteten.