Prognos på minus 48 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per februari uppgår till minus 48 miljoner kronor, vilket är 171 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. De största negativa prognosförändringarna finns inom sjukhusstyrelsen och trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Vårdstyrelsen och regionstyrelsens finansiella verksamhet visar förbättrade årsprognoser.

I mars förväntas Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fatta beslut om förlängd förväntad livslängd, vilket påverkar pensionskostnaden negativt under 2021. Påverkan beräknas bli 350 – 400 miljoner kronor vilket kraftigt kommer att försämra Region Uppsalas årsprognos.

Sjukhusstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen i april med månadsrapportering för mars, innehållande vilka åtgärder som vidtas för att nå budgeterat resultat för år 2021.