Dold identitet i journaler ska utredas

Möjligheten att vid behov kunna dölja behandlande personals identitet i journaler ska utredas, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att insatser ska vidtas, så att medarbetare i högre grad anmäler inträffade incidenter, avvikelser och skador i Region Uppsalas avvikelserapporteringssystem. Även här ska en återrapport ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Här är bakgrunden att medarbetare ska rapportera omständigheter eller händelser som kan hota egen eller annans säkerhet. Varje år svarar Region Uppsalas medarbetare på en medarbetarundersökning med bland annat frågor om de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året på sin arbetsplats. Hot och våld ska också rapporteras i avvikelserapporteringssystemet Med Control, och det är alltså här som det ska göras insatser för en förbättrad rapportering.

Grunden till besluten är, enligt tjänsteutlåtandet, ett hårdnande samhällsklimat som har lett till att våld och hot mot vårdpersonal runt om i landet har blivit vanligare. Sjukvårdens verksamheter tvingas ibland att konfronteras med patienter som är kriminellt belastade.

(S) yrkade på återremiss.