Region Uppsala vill se en ökad robusthet vid kriser

I juni 2020 beslutade regionstyrelsen att det skulle tillsättas en oberoende granskning av Region Uppsalas hantering av covid-19. En färdig rapport från KPMG överlämnades i maj 2021, som Region Uppsala tidigare har meddelat. Rapporten konstaterade bland annat Region Uppsala under pandemin har anpassat ledning och styrning, arbetssätt och rutiner, samt samverkat nära med andra parter för att hantera både akuta och mer långsiktiga frågor under pandemin.

Rapporten kom också med fem rekommendationsområden, som syftar till att förbättra regionens krishanteringsförmåga. Här finns områden som att anpassa krisledningsmodellen under kris med utdraget förlopp.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka Region Uppsalas krisledningsförmåga utifrån rekommendationer i rapporten, samt att löpande återrapportera detta till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade också att regiondirektören får i uppdrag att redovisa hur Region Uppsala, som regionalt utvecklingsansvarig, kan bidra i arbetet med beredskap och civilt försvar. Vid det förra sammanträdet med regionstyrelsen, i april, fördelades åtta miljoner kronor i statsbidrag till insatser som stärker det civila försvaret. Hur Region Uppsala kan bidra ska redovisas för regionstyrelsen senast i december.

Regiondirektören fick även två andra uppdrag som kopplar till området. Dels att återkomma med en reviderad krishanteringsplan och reglemente för krisledningsnämnd, och göra en översyn av andra styrande dokument inom området, senast till sammanträdet i december. Därtill att göra en genomgång av Region Uppsalas avtal för att säkerställa samarbete vid kriser och samhällsstörningar.