Initiativ om kriskommission besvarad

I september inkom Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) med ett initiativärende till regionstyrelsen, om att tillsätta en kriskommission beståendes av arbetsutskotten i regionstyrelsen och sjukhusstyrelsen, med uppdrag att hitta lösningar på de utmaningar som Akademiska sjukhuset och akutmottagningen står inför.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. Av svaret framgår bland annat att regiondirektören givit hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att tillsammans med sjukhusdirektören snarast ta fram ett regionövergripande åtgärdspaket för att förbättra vårdplatssituationen på Akademiska sjukhuset.

Ett åtgärdspaket presenterades den 15 oktober, åtgärderna berör flera vårdförvaltningar. Bland annat kommer sjukhusstyrelsen i november att presentera förslag till beslut som förbättrar vårdplatsläget. Då det redan finns ett åtgärdspaket, samt två nämnder som följer upp arbetet, ansåg inte regionstyrelsen att det finns behov av en kriskommission.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.