Initiativ om sjukhusbiblioteket besvarades

I september inkom Neil Ormerod (V) och Birgitta Mogård (V) med ett initiativ till regionstyrelsen om att regiondirektören skulle få i uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att Akademiska sjukhusets patienter, och deras anhöriga, får tillgång till både bibliotek och bibliotekarie. Detta då kulturnämnden fattat beslut om förändringar i verksamheten.

Av svaret framgår bland annat att biblioteket fram till 2015 drevs av Uppsala kommun, och att det inte är en del av Akademiska sjukhusets kärnuppdrag. De senaste åren har antalet utlån vid sjukhusbiblioteket minskat stadigt, redan innan pandemin. Enligt tjänsteutlåtandet kan kortare vårdtider, färre vårdplatser och en ökad tillgång på digitala medier vara några av förklaringarna. Samtidigt som utlåningen minskat är kostnaderna konstanta, med löner och lokaler som de största budgetposterna. Resurserna för utveckling är mycket begränsade.

I svaret konstateras också att det enligt Bibliotekslagen inte är lagstadgat för regioner att driva sjukhusbibliotek, och antalet sådana bibliotek har minskat de senaste tio åren. Kommunerna har lagstadgad biblioteksverksamhet, och länets största folkbibliotek (Uppsala stadsbibliotek) ligger på relativt kort avstånd från Akademiska sjukhuset.

Därför har Region Uppsalas kulturnämnd fattat ett beslut i september om att ge kulturdirektören i uppdrag att omvandla sjukhusbibliotekets verksamhet så att den del av verksamheten som riktar sig till barn och unga, samt kultur i vården-arrangemang, bibehålls i viss förändrad form. Detta uppdrag ska vara återrapporterat senast i maj 2022.

Med anledning av detta avslogs motionen, något som (V) och (S) reserverade sig mot.