Prognos om plus 266 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos enligt balanskravet uppgår vid september månads slut till plus 266 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 222 miljoner kronor sedan föregående månad.

Prognosen påverkas positivt av engångsposter så som reavinster vid fondbyten, en förlikningsintäkt samt högre skatteintäkter då ekonomin efter pandemin har återhämtat sig snabbare än tidigare prognostiserat. Exkluderas dessa engångsposter har flera styrelser och nämnder fortsatt stora prognostiserade underskott. Akademiska sjukhuset har en prognos på minus 630 miljoner kronor per september månad.