Region Uppsala begär planbesked för spårvagnsdepå

Region Uppsala kommer att begära ett planbesked från Uppsala kommun för planläggning av en spårvagnsdepå, beslutade regionstyrelsen.

Markområdet för depån (Nåntuna 2:19 och Nåntuna 3:1) utgör cirka sju hektar, och är belägen väster om väg 255 i höjd med bostadsbebyggelsen i Sävja. Att uppföra en depå för kapacitetsstark kollektivtrafik är Region Uppsalas ansvar, och därför behövs planbeskedet.

Tidplanen för depån är kritisk för spårvägens driftsättning, och detaljplanen för depån behöver därför, enligt ärendets handlingar, löpa parallellt med planarbetet för kapacitetsstark kollektivtrafik. Region Uppsala ska finansiera planering, projektering och byggnation av depå. Därför kommer kostnaderna för framtagande av detaljplan att faktureras Region Uppsala.

Den övergripande tidplanen för detaljplanarbetet innebär ett planbesked i oktober 2021, samråd kvartal tre 2022, granskning kvartal två 2023 och antagande kvartal fyra 2023.

(SD) reserverade sig mot beslutet.