Prognos på minus 137 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per juli månad uppgår till minus 137 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen per maj. Årsprognosen avviker negativt med 261 miljoner mot budgeterat resultat.

Av den ekonomiska rapporten framgår bland annat att Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår till minus 630 miljoner kronor, medan Trafik och samhällsutvecklingsnämndens årsprognos uppgår till minus 165 miljoner kronor. Prognosförsämringen inom trafiken jämfört med budget bygger främst på att Region Uppsala erhåller en lägre statlig ersättning för bortfall av trafikintäkter jämfört med budgeterat, samt att resandet med kollektivtrafiken beräknas öka senare under året jämfört med budgeterad tidpunkt vilket innebär lägre trafikintäkter.

Kulturnämndens årsprognos uppgår till minus 4 miljoner kronor med anledning av lägre intäkter för konferenser på Wik, och färre deltagarintäkter på folkhögskolan.

Regionstyrelsens verksamheter däremot har en prognos på plus 557 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Högre skatteintäkter och riktade statsbidragsintäkter kopplade till covid, tillsammans med högre pensionskostnader, förklarar avvikelsen mot budget.