Revisorer får svar om BUP:s tillgänglighet

Region Uppsalas revisorer har genomfört en fördjupad granskning av tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vid dagens möte med sjukhusstyrelsen klubbades svaret till revisorerna, och ett antal beslut togs med anledning av granskningen.

Revisorerna har granskat om sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblemen. Den sammanfattande bedömningen är att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen har vidtagit många ändamålsenliga åtgärder så att barn- och ungdomspsykiatrin kan uppnå uppställda mål. Dock saknas tillräcklig uppföljning av kvalitativa process- och utfallsmål.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att kvalitativa process- och utfallsmått nu ska utvecklas för barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet, vilket ska fastställas i verksamhetsuppdraget för år 2022.

Av beslutet framgår även att uppdragsbeskrivningar och tydliga dokument för ansvarsfördelningen och hantering av gränssnitten mellan barn- och ungdomspsykiatrin, primär- och specialistnivå ska säkerställas.