Revidering av länsplanen

Förvaltningen Trafik och samhälle har av nämnden fått ett uppdrag att ta fram förslag på revidering av den ekonomiska planen i Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029. Förvaltningen föreslår att ingen revidering av innevarande länsplan genomförs och att beslut istället tas i den takt som krävs för respektive vägplan. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att därför upphäva uppdraget till förvaltningen.