Månadsrapport januari 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för januari som är 19,5 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen (28,7 miljoner kronor) på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Kostnader under månaden som är kopplade till corona, som förstärkningstrafik, coronataxi och marknadsföring, uppgick till 2,9 miljoner kronor. Resandet minskade med cirka 30 procent jämfört med januari 2020 samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.

Förvaltningen lämnar en årsprognos för 2021 på minus 184,1 miljoner kronor. I prognosen justeras minskade intäkter på grund av lägre resandet samt lägre incitamentsersättning i avtalen med entreprenader. Förvaltningen har också prognostiserat intäkter på 100 miljoner kronor av de 2 miljarder som regeringen lovat som ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för 2021, istället för de 164 miljoner kronor som vi budgeterat med.