Mobila närvårdsteam ska utvecklas

Vid vårdstyrelsens möte presenterades en rapport som handlar om att utöka och utveckla uppdraget för Region Uppsalas mobila närvårdsteam. Åtgärdsförslagen antogs och förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa ska nu återkomma i med en lägesrapport i oktober.

De mobila närvårdsteamen infördes 2016 med ett antal uppdrag, som kompletterade den redan existerande vårdorganisationen. Exempelvis besök och bedömningar i samband med utskrivning från akut vårdtillfälle – här kan teamen förebygga återinskrivningar och besök på akutmottagningar. Detsamma gäller förebyggande besök och bedömningar i hemmet av akut karaktär. Teamen ska också kunna arbeta med kontinuerliga insatser till individer med komplexa behov, exempelvis mindre rörliga personer där hembesök är extra lämpliga. Därtill med medicinsk rådgivning, i första hand till kommunens sköterskor och hemtjänstpersonal.

De åtgärder som nu föreslås är i första hand att ta fram konkreta kommunikationsplaner kring vad som är Mobilt närvårdsteams uppdrag, och förmedla dessa till berörda samarbetspartner såsom Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, primärvården och länets kommuner. Det ska också säkerställas att det finns tydliga, uppdaterade och införda rutiner för samverkan med vårdgrannar (exempelvis kommunal omsorg). Syftet är att skapa förutsättningar för en god och nära samverkan.

Rapporten föreslår också att det startas ett pilotprojekt knutet till det kommande vårdcentrumet i Tierp, för att ta fram en konkret modell för de Mobila närvårdsteamens arbete med kontinuerliga insatser till personer med komplexa behov. Modellen ska sedan fungera som en grund för ett breddinförande av dessa insatser i hela länet.

Effekterna av de nyligen införda utökade öppettiderna för teamen ska följas upp och utvärderas. Öppettider samt behov av tillgänglighet under dygnet och veckoslutet ska kontinuerligt både följas upp och anpassas utifrån aktuella behov. Möjlighet för Mobila närvårdsteamet att lägga in patienter direkt vid Lasarettet i Enköping, på ett likartat sätt som redan tillämpas för Akademiska sjukhuset, ska även det utredas.