Revisorer

Regionrevisionen är ett oberoende och självständigt granskningsorgan som kontrollerar om Region Uppsalas verksamhet bedrivs på ett kontrollerat, ekonomiskt och ändamålsenligt sätt. Revisiorernas granskning bidrar till utvecklingen av verksamheten och stärker det demokratiska systemet.

Revisionsberättelser

Efter varje budgetår gör revisorerna en bedömning av hur Region Uppsala skötts under det gångna året. I denna bedömning prövar revisorerna även om förtroendevalda i våra styrelser och nämnder ska beviljas ansvarsfrihet. Att bevilja ansvarsfrihet kan jämföras med att godkänna de förtroendevaldas arbete. Bedömningen används som beslutsunderlag av regionfullmäktige.

Revisionsplaner och granskningar

Revisorerna ska granska områden där det finns risker som kan skapa allvarliga konsekvenser. Valet av områden baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Inriktning och identifierade områden redovisas årligen i en beslutad revisionsplan.

Resultatet av revisorernas granskningar redovisas i en revisionsskrivelse eller revisionsberättelse. Resultaten baseras på revisorernas egna iakttagelser samt granskningsrapporter som genomförts av revisionsbyråer eller andra sakkunniga. Av revisionsskrivelsen framgår revisorernas rekommendationer för ändringar och när de vill ha svar på vilka åtgärder som har vidtagits.

Region Uppsalas revisorer

Region Uppsalas sex förtroendevalda revisorer har utsetts av regionfullmäktige. Det råder omvänd politisk majoritet i revisorsgruppen.

Ta del av en sammanställning av Region Uppsalas revisorer på tromanpublik.se

Anders Toll (S), Ordförande.

Anders Toll (S), Ordförande

Cecilia Forss (M), Vice ordförande.

Cecilia Forss (M), Vice ordförande

Knut Rexed (S), Revisor.

Knut Rexed (S), Revisor

Berit Danielsson (C), Revisor.

Berit Danielsson (C), Revisor

Gabriel Söderberg (S), Revisor.

Gabriel Söderberg (S), Revisor

Per Lindström (KD), Revisor.

Per Lindström (KD), Revisor

Dokument

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Kontakt

Emelie Holmquist

Samordnare

E-post: emelie.holmquist@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 73 279