Restsituation för GLP-1-analoger

2024-04-29

Flera GLP-1-analoger är fortsatt restnoterade på grund av hög efterfrågan.

(Nyhet granskad 2024-05-27, uppdaterad 2024-04-29)

Victoza och samtliga styrkor av Ozempic är för närvarande restnoterade. I dagsläget beräknas bristsituationen för Victoza och Ozempic pågå till början av januari 2025. Mindre delleveranser kommer under hela restperioden.

Trulicity i styrkan 0,75 mg finns tillgänglig. Övriga styrkor är restnoterade till i början av januari 2025. Mindre delleveranser kommer under hela restperioden.

Läkemedelsverket poängterar att det är viktigt att hushålla med befintliga lager och att GLP-1-analoger endast används på godkänd indikation, det vill säga diabetes typ 2, se Förskriv inte diabetesläkemedel för viktnedgång (lakemedelsverket.se).

All annan användning, inklusive för övervikt/obesitas, utgör off label-användning och innebär för närvarande en hög risk för tillgången på Ozempic och Victoza för den indicerade populationen.  

Ozempic

  • Begränsa initiering av nya patienter fram till dess att leveranssituationen förbättras.
  • För att mildra den ökande efterfrågan på underhållsdoserna 0,5 mg och 1 mg har Novo Nordisk begränsat tillgången på startdosen 0,25 mg, vilket förväntas begränsa initieringen av nya patienter.

Victoza

  • För att öka tillgång på Ozempic har Novo Nordisk tillfälligt minskat tillgången på Victoza.
  • Inga nya patienter bör påbörja behandling med Victoza förrän tillgången har normaliseras.
  • Tillgänglig produkt bör endast användas för fortsatt behandling till patienter som redan behandlas med Victoza.
  • Kostnaden för Victoza ökar med ökande dos. Kostnaden för 1,2 mg per dag är i nivå med övriga GLP-1-analoger, cirka 1 000 kr per månad medan kostnaden för 1,8 mg per dag, cirka 1 500 kr per månad, är betydligt dyrare än andra alternativ.

Tillgänglighet för GLP1-analoger

Läkemedel (substans) styrka Beräknas åter
Ozempic (semaglutid) 0,25 mg Början av januari 2025
Ozempic (semaglutid) 0,5 mg Början av januari 2025
Ozempic (semaglutid) 1 mg Början av januari 2025
Wegovy (semaglutid) 0,25 mg Ej i lager (parallelldistribution)
Wegovy (semaglutid) 0,5 mg Ej i lager (parallelldistribution)
Wegovy (semaglutid) 1,0 mg Ej i lager (parallelldistribution)
Wegovy (semaglutid) 1,7 mg Ej i lager (parallelldistribution)
Wegovy (semaglutid) 2,4 mg Ej i lager (parallelldistribution)
Victoza (liraglutid) 6 mg/mL Början av januari 2025
Saxenda (liraglutid) 6 mg/mL Tillgänglig
Trulicity (dulaglutid) 0,75 mg Tillgänglig
Trulicity (dulaglutid) 1,5 mg Början av januari 2025
Trulicity (dulaglutid) 3,0 mg Början av januari 2025
Trulicity (dulaglutid) 4,5 mg Början av januari 2025
Rybelsus (semaglutid), tabl 3 mg Tillgänglig
Rybelsus (semaglutid), tabl 7 mg Tillgänglig
Rybelsus (semaglutid), tabl 14 mg Tillgänglig

Behandlingsalternativ

Om Ozempic eller Victoza inte är tillgängligt för patienter som för närvarande behandlas med något av dessa läkemedel, ska patienterna byta till en annan GLP-1-analog eller annat lämpligt alternativ baserat på klinisk bedömning.

  • Trulicity (dulaglutid) – subventioneras inte i kombination med insulin. Doseras en gång per vecka.
  • Tablett Rybelsus (semaglutid) – observera särskilda rekommendationer för intag i relation till mat, se under Dosering – Administreringssätt i Fass. Doseras dagligen.

Nationella rekommendationer 

Landets läkemedelskommittéer (LOK) och NAG Blodsockersänkande läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes har tagit fram en nationell rekommendation, se Brist på GLP-1-analoger (janusinfo.se).

Ren HbA1c-sänkning

Se över om GLP-1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst
5 mmol/L, har den inte haft det bör läkemedlet sättas ut. Byte kan behöva ske i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: metformin, DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Högriskpatienter

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4-hämmaren Onglyza användas.

Rybelsus

Rybelsus har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet pga dålig biotillgänglighet. Väljer man ändå att använda detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter två månaders behandling.

I Region Uppsala rekommenderas sitagliptin i första hand som DPP-4-hämmare, se även Rekommenderade läkemedel för vuxna.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se