Alternativ till Theralen 5 mg

2024-03-21

Theralen (alimemazin), tablett 5 mg har avregistrerats på grund av minskad användning och produktion på global nivå.

Alimemazin är ett icke vanebildande antihistamin med sederande egenskaper som används vid oro, sömnrubbningar hos vuxna och barn från 2 år samt klåda och allergier. Alimemazin är kontraindicerat till barn under 2 år på grund av risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression. Den antikolinerga effekten av alimemazin är låg till måttlig. Alimemazin ska enligt tillverkaren användas med försiktighet av äldre patienter, låg startdos rekommenderas.

Dosering

Doseringen bör avpassas individuellt. Den rekommenderade doseringen enligt tillverkaren är:

  • Sömnrubbningar hos vuxna: 10–30 mg 1–2 timmar före sänggåendet. Observera att 15–30 mg är en för hög dos för många patienter med okomplicerade sömnrubbningar. Enligt klinisk erfarenhet brukar 2,5–10 mg alimemazin ge tillräcklig effekt. Vid dagtrötthet eller extrapyramidala biverkningar rekommenderas dossänkning.
  • Sömnrubbningar hos barn 2–5 år: 2,5–7,5 mg, 5–12 år: 5–10 mg till natten.

Farmakokinetik

Tid till maximal serumkoncentration är cirka 2,5 timmar. Halveringstiden är cirka 5 timmar. 

För produktinformation, se:

Behandlingsalternativ

Alimemazin, orala droppar 40 mg/mL

Alimemazin, orala droppar doseras i steg om cirka 1 mg = 1 droppe. Det kan även doseras i steg om 10 mg, enligt gradering på pipett. Alimemazin, orala droppar kan blandas med lämplig dryck, till exempel vatten, juice, saft, kaffe, dock inte mjölk.

För patienter som haft tablett alimemazin 5–15 mg per dostillfälle får en individuell bedömning göras, där ett alternativ kan vara orala droppar, med viss osäkerhet avseende dos.

Alimemazin, kapsel 20 mg

Alimemazin finns som kapsel i styrkan 20 mg. Vid okomplicerade sömnrubbningar är detta en för hög dos för många, med risk för dagtrötthet och myrkrypningar i benen. Vid dagtrötthet eller extrapyramidala biverkningar rekommenderas dossänkning. 2,5–10 mg alimemazin 1–2 timmar före sänggående brukar ge tillräcklig effekt. Vid lägre dos än 20 mg behöver annat alimemazinpreparat användas, antingen orala droppar eller licensläkemedel. Alimemazin kapsel kan inte delas. 

Lergigan mite (prometazin), tablett 5 mg

Ett annat alternativ kan vara byte till Lergigan mite (prometazin), tablett 5 mg, med successiv dostitrering till lämplig effekt. Prometazin har liknande indikationer som alimemazin. Prometazin är liksom alimemazin ett fentiazinderivat som tillhör första generationens antihistaminer med sederande egenskaper. Observera att prometazin har uttalat antikolinerga effekter och därför bör undvikas till äldre om inte särskilda skäl föreligger.

Halveringstiden för prometazin är längre än för alimemazin, 13 timmar jämfört med 5 timmar, vilket kan medföra risk för dagtrötthet. Vid sömnsvårigheter brukar 5–15 (–25) mg prometazin 1–2 timmar före sänggående ge tillräcklig effekt och minska risken för kvarstående dagtrötthet.

Den hypnotiska effekten avtar i regel vid kontinuerlig användning. Kortvarig eller intermittent dosering (uppehåll var tredje eller var fjärde natt) rekommenderas.

Licensförskrivning av alimemazin, tablett 5 mg

I de fall annat godkänt läkemedel inte kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. Enskild licens krävs.

Namn: Theralene, tablett 5 mg, 50 st. Tabletten kan delas.
MAH: Laboratoire X.O, Frankrike.
Produktinformation: Theralene (alimemazin), tablett 5 mg - franska (pdf).
Ledtid: 1 dag, finns i lager hos leverantör.

Varunummer Cirkapris på recept
779857 165 kr
842293 176 kr
775708 182 kr

Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen uppmanas apotek att välja leverantör med bäst pris. 

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Förskrivning av licensläkemedel (regionuppsala.se).

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se