Tillgänglighet för Antabus

2023-10-31

Brustabletter med disulfiram är restnoterade.

Samtliga godkända brustabletter med disulfiram (Antabus) har varit restanmälda till Läkemedelsverket. Som alternativ har licensläkemedel förskrivits. Nu lättas situationen upp genom att godkänt läkemedel Antabuse i styrkan 400 mg åter är tillgängligt. Antabuse är parallellimporterat Antabus. Det förväntas även finnas viss tillgång på Antabus 200 mg efter 30 november 2023. Godkänt läkemedel kan därmed åter förskrivas.

Det pågår fortfarande restsituationer för Antabus 200 mg och 400 mg. Tillgången på styrkan 200 mg förväntas vara osäker på lång sikt och det kan finnas situationer där behov av licensläkemedel ändå kvarstår. 

Vad ska jag förskriva?

1. I första hand ska godkänt läkemedel förskrivas. Välj Antabus 400 mg i Cosmic, vilket automatiskt byts till parallellimporterat Antabuse på apotek.
2. Saknas lämpligt godkänt läkemedel kan licensläkemedel fortsatt förskrivas. 

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens. Dock behöver ett nytt recept skrivas, eftersom recept på ett godkänt läkemedel inte är utbytbart mot ett licensläkemedel.

Licensalternativ

Namn: Etiltox, tablett 200 mg, 30 st
Tillståndsinnehavare (MAH): L. Molteni & C. Dei F. Lli Alitti Societa’ di esercizio S.P.A.
Land: Italien
Pris och ledtid: cirka 260 kr, ca två veckor (kan variera mellan leverantörer)
Referensnummer: 2023670607
Produktinformation: Etilox (disulfiram), tablett 200 mg – italienska (pdf)

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se